The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo hiểm y tế và Quỹ Bảo hiểm y tế
15/08/2019 - Lượt xem: 197
Năm 2009, có 882.847 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 69,36% dân số; năm 2014, có 983.041 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 71,34% dân số; năm 2018, có 1.302.030 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,26% dân số, vượt 5,76% chỉ tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Nhóm đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng nhanh, từ 22.000 người tham gia năm 2009; năm 2014, đạt 63.151 người; đến năm 2018, đạt 160.862 người, gấp 08 lần so với năm 2009. 100% người cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,87%.

Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế được các cấp, các ngành quan tâm. Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý Qquỹ bBảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Việc phát triển đối tượng tham gia là một trong những chỉ tiêu quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia.

Ngành bảo hiểm xã hội thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lấy đơn vị, người tham gia bảo hiểm y tế làm trung tâm để phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Công tác cấp, quản lý thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt và vượt chỉ tiêu giao. Năm 2009, có 882.847 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 69,36% dân số; năm 2014, có 983.041 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 71,34% dân số; năm 2018, có 1.302.030 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,26% dân số, vượt 5,76% chỉ tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Nhóm đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng nhanh, từ 22.000 người tham gia năm 2009; năm 2014, đạt 63.151 người; đến năm 2018, đạt 160.862 người, gấp 08 lần so với năm 2009. 100% người cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,87%. Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý làm công tác bảo hiểm y tế, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiến tới thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử...

Giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng, 10 năm qua tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hằng năm. Trong đó, năm 2009 là 112.600 triệu đồng; năm 2014 là 324.299 triệu đồng; đến năm 2018 là 970.866 triệu đồng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội; mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Công tác giám định bảo hiểm y tế, đặc biệt là giám định tập trung trên cổng thông tin điện tử nhằm quản lý quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tốt hơn, đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả, đúng quy định.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG