The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Pleiku: Quan tâm phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn
16/04/2018 - Lượt xem: 489
Xác định đội ngũ trí thức chính là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong những năm qua, thành phố đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

Trong quản lý, sử dụng trí thức, đã có nhiều phương thức quản lý phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực bản thân. Các vấn đề quan trọng được bàn bạc, thống nhất, đặc biệt là các lĩnh vực tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển, các văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Điều đó, đã thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện tốt các quy định của tỉnh trong tuyển dụng, bố trí, xếp lương đối với công chức, viên chức. Trong 10 năm qua, thành phố đã tuyển dụng, thu hút được 10 thạc sĩ; 17 đại học bằng giỏi về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả những chính sách của tỉnh một cách kịp thời, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển; quan tâm cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc, trang thiết bị máy móc từng bước hiện đại hóa theo yêu cầu tin học hóa hệ thống quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là các xã phường. Hiện nay, 23/23 trụ sở UBND các xã, phường được đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa đảm bảo cho đội ngũ trí thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc phân cấp, đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về công tác cũng đã được thành phố quan tâm thực hiện. Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc, dân chủ, phù hợp với trình độ, chuyên môn, vị trí công tác. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã điều động, luân chuyển từ thành phố về xã, phường 18 đồng chí; điều động, luân chuyển từ xã, phường về cơ quan thành phố 20 đồng chí; điều động, luân chuyển giữa các xã, phường 22 đồng chí.

Trong tuyển dụng công chức, viên chức có ưu tiên đối với sinh viên trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ), tốt nghiệp loại giỏi; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quản lý, bố trí công tác cho trí thức, các cơ quan, đơn vị có nhiều phương thức quản lý phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; lắng nghe, giải quyết những đề xuất, kiến nghị; tạo thuận lợi cho đội ngũ trí thức đóng góp xây dựng thành phố. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách về trọng dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, công tác tôn vinh cán bộ, trí thức được thành phố quan tâm thực hiện. Hằng năm, thành phố làm tốt công tác thi đua - khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Gặp mặt trí thức trẻ tiêu biểu

Nhận thức rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. Từ năm 2008 đến nay, thành phố đã cử 12 cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học; 97 cán bộ, công chức, viên chức đi học đại học, trung cấp; 84 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; 71 cán bộ, công chức, viên chức học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 361 cán bộ, công chức, viên chức học lớp trung cấp lý luận chính trị; 200 cán bộ, công chức, viên chức học lớp sơ cấp lý luận chính trị... Ngoài ra, đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho hơn 30.829 lượt cán bộ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước chuẩn hoá ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước; đảm bảo công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của thành phố.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Hiện nay, thành phố có 12 cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể; 13 phòng ban, 08 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và 23 xã, phường với 2.871 người, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số của thành phố là 66 người (chiếm tỷ lệ 2,75%), cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số là 32 người (chiếm tỷ lệ 6,62%). Đội ngũ trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước; trí thức là lãnh đạo thành phố đã quyết định và triển khai nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi cho sự phát triển của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình công tác, gắn bó với nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác, tham gia tích cực vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở địa phương góp phần đem lại chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Nhìn chung, đội ngũ trí thức thành phố đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên; có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề, chuyên ngành để cống hiến ngày càng nhiều hơn, chất lượng hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG