The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
04/09/2018 - Lượt xem: 595
Nhằm thực hiện có hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong tình hình mới, nhất là trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, năm qua, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2017 và vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Từ đó, giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững nội dung cơ bản của Kết luận 23-KL/TW nhằm triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội về vị trí, vai trò của báo chí, nhất là về công tác chỉ đạo, điều hành, đấu tranh phòng, chống tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường định hướng, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong hoạt động tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý, phối hợp cùng các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 23-KL/TW. Nội dung quán triệt và triển khai thực hiện phải cụ thể, rõ ràng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan liên quan trong công tác định hướng, quản lý, phát huy vai trò của báo chí đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về hoạt động báo chí, xuất bản.

Tuân thủ nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, tôn trọng lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu; quy chế phát ngôn và định hướng, quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin cho báo chí theo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh.

Về nâng cao nhận thức đối với vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản, nhất là của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về việc chủ động phát huy vai trò thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh hiện nay, xem báo chí, xuất bản phương tiện truyền bá, phổ biến hữu hiệu những quan điểm, chính sách của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, nâng cao vị thế, uy tín của các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan chính quyền trước nhân dân. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí, định hướng tuyên truyền theo hướng tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận, tự giác trong thực hiện định hướng thông tin tuyên truyền trong các tin, bài của các cơ quan báo chí, ấn phẩm xuất bản. Chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt kiến thức về văn bản pháp lý và trang bị kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động phát ngôn và định hướng, quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí. Khắc phục biểu hiện sợ trách nhiệm, tình trạng né tránh, tiếp xúc với phóng viên, nhà báo của các cơ quan công quyền... Khai thác, sử dụng mặt tích cực của hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với việc xử lý kiên quyết đối với âm mưu, hoạt động lợi dụng báo chí, xuất bản để chống phá hệ thống chính trị.

Về nội dung hoạt động báo chí, xuất bản chú trọng định hướng chính trị - tư tưởng, tính giáo dục, tính văn hóa, tính khoa học, tính chiến đấu của hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh nói riêng về công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí, xuất bản, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả, coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, có động cơ trong sáng, đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên cả nước và địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực. Đồng thời, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo, xuất bản; xây dựng đội ngũ người làm báo, xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.

Về công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và các cơ quan báo chí, xuất bản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, định hướng, quản lý, tạo điều kiện tốt nhất để báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp lý về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý báo chí, nhất là đối với các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, tỉnh, thành phố khác đăng ký hoạt động trên địa bàn và bảo đảm hành lang pháp lý cho đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh hoạt động, tạo môi trường dân chủ để thông tin báo chí phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Giữ vững kỷ luật phát ngôn, các quy định về việc quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin của cơ quan công quyền; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm của cơ quan báo chí và các cá nhân liên quan. Triển khai thực hiện tốt quy định về việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản.

Tải Kế hoạch 145-KH/TU TẠI ĐÂY.

Thanh Xuân 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG