The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
17/03/2017 - Lượt xem: 1908
Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và các chính sách dân tộc mà tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển nhanh.

Tăng cường công tác dân vận

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư, ngày 14-12-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 01-TT/TU về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% Đảng bộ trực thuộc, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố các bộ phận làm công tác dân tộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.
 

Thăm và tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: N.H
Thăm và tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: N.H

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 49 đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nội dung quan trọng của công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời tình hình dân tộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai, thực hiện, sơ kết, tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, giám sát, tiếp xúc cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng dân chủ, cụ thể, thiết thực, được nhân dân đồng tình. Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; trong đó, tập trung làm chuyển biến nhận thức về công tác dân vận của chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phương pháp vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với các phong trào của các đoàn thể, kết hợp giữa vận động tập trung với vận động cá biệt; chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng thôn, làng trong quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Thường xuyên cử cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, chú trọng đến đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tranh thủ các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã tổ chức các tổ, đội công tác tăng cường về cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới để bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng-chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng-chống di cư tự do... góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng sâu, vùng xã, biên giới.

Hiệu quả mang lại

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và các chính sách dân tộc mà tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển nhanh. Đến nay, 100% thôn, làng, 96% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, làng được phủ sóng phát thanh, truyền hình và sóng điện thoại di động; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông; 88,9% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được cải thiện.

Để công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiến nghị Trung ương xem xét cấp bổ sung các nguồn vốn để địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ; quy định ưu tiên hợp lý hơn nữa đối với người dân tộc thiểu số vào công chức, viên chức nhà nước để có cơ sở thực hiện; sớm ban hành quy định về quản lý cán bộ cấp xã, trong đó thống nhất bộ tiêu chuẩn các mặt phù hợp với từng chức vụ cán bộ cấp xã, có ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số về học vấn, chuyên môn.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG