The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Một số kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08/3/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII)
21/04/2017 - Lượt xem: 528
Ngày 08/3/2007, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. Qua 10 thực hiện, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, định canh định cư luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và đã đạt được một số kết quả tích cực:

 Giai đoạn 2007 - 2009: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 27,22% (đầu năm 2007) xuống 14,32% (cuối năm 2009) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010. Giai đoạn 2010 - 2015: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 27,56% (cuối năm 2010) xuống 11,36% (cuối năm 2015) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2016: Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,16% so với cuối năm 2015, còn 16,55% vào thời điểm cuối năm 2016. Toàn tỉnh có 54.925 hộ nghèo, trong đó số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 47.133 hộ, chiếm tỷ lệ 85,81% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Tổng số hộ cận nghèo 29.755 hộ, trong đó số hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 21.336 hộ, chiếm tỷ lệ 71,71% trong tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh; tỷ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh cuối năm 2016: 8,97%, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2015.

Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt so với Nghị quyết đề ra; có 13/14 chỉ tiêu đạt Nghị quyết đề ra (01 chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống tối thiểu bằng mức trung bình của khu dân cư không đạt). Các chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo được đưa vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn và hằng năm; đồng thời, được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, nguồn đầu tư, phát huy tối đa nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, sự giúp đỡ, ủng hộ từ các nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, định canh định cư, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Từ các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các vùng đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, sớm hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước.

Cơ sở hạ tầng của các xã, thôn làng đặc biệt khó khăn và vùng nông thôn được quan tâm đầu tư, đến nay 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã có trạm y tế; 100% xã, thôn làng có lưới điện quốc gia, trên 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số dùng điện; 100% xã có bưu điện văn hóa xã; trên 70% hộ đồng bào được dùng nước hợp vệ sinh. Không còn tình trạng du canh, du cư ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh theo từng năm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế, như: Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn làng đặc biệt khó khăn; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; tư duy trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn tồn tại ở các hộ nghèo và một số địa phương. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở một số địa phương chưa phát huy đầy đủ hiệu quả. Công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm và chuyển giao công nghệ sản xuất cho người nghèo chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững ở một số địa phương thiếu sâu sát, kế hoạch giảm nghèo chưa sát với thực tiễn...

Thúy Hạnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG