The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
16/07/2018 - Lượt xem: 529
Đến nay có 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc ký kết, thỏa ước lao động tập thể và những cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động quy định.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, quán triệt và thực hiện đúng Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ đến đảng viên, công nhân lao động và ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện. Toàn tỉnh có 220 doanh nghiệp đã thành lập BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở (Doanh nghiêp nhà nước: 14, Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn: 220, Doanh nghiệp có tổ chức Đảng: 59); đồng thời ban hành các nội quy, quy chế về việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Thực hiện công khai hồ sơ, thủ tục, qui trình thực hiện các giao dịch đối với khách hàng; lấy ý kiến và giám sát việc thực hiện các nội dung có liên quan đến chế độ, chính sách của Nhà nước và quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động như: Kế hoạch đầu tư sản xuất; phương thức quản lý; quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; đơn giá sản phẩm; định mức lao động, chế độ lao động; chế độ bảo hiểm, vệ sinh an toàn lao động v.v.  Đến nay có 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc ký kết, thỏa ước lao động tập thể và những cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động quy định.

Trong 6 thánh đầu năm, các doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội công nhân viên chức - người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, theo đó thực hiện dân chủ trực tiếp đối với người lao động tại doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đã thành lập Ban thanh tra và từng bước phát huy hiệu qủa lao động. Công nhân, viên chức, người lao động cơ bản phát huy được quyền làm chủ qua việc tham gia thẻo luận các vấn đề sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, quỹ phú lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Duy trì việc thực hiện đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Kịp thời giải đáp, trả lời những ý kiến, kiênd nghị của người lao động. Làm rõ, trách nhiệm của người đúng đầu trong doanh nghiệp trong thảo luận dân chủ cơ sở; tăng cường giữ gìn kỷ luật, kỷ cương lao động. Các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nhất là tổ chức công đoàn cơ sở được củng cố và cơ bản phát huy được vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.      

Nhìn chung, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, của DN, lãnh đạo các DN đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động; công khai tài chính, doanh thu, lợi nhuận, chế độ và chính sách BHXH, BHYT, BHTN; quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,... Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước gắn với bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động; góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp lãnh đạo các DN quản lý, điều hành hoạt động SXKD của DN đạt kết quả.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG