The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”
03/09/2015 - Lượt xem: 3652
Gia Lai là một tỉnh miền núi Bắc Tây Nguyên, gồm 34 dân tộc anh em sinh sống với dân số trên 1,3 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44%. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, đời sống còn ở mức thấp. Để tạo điều kiện cho đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020; Ủy ban nhân tỉnh có Quyết định số 325/QĐ-UBND ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2012 - 2015…, xác định rõ mục tiêu xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, với phương châm chỉ đạo là tập trung ưu tiên xóa đói giảm nghèo cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

    Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa. Ảnh: Đức Thụy

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Phát huy vai trò của mình, ngày 23 tháng 7 năm 2011, Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 449/KH-MT về triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với mục đích tuyên truyền, vận động, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên thoát nghèo, góp phần đẩy nhanh công tác xóa nghèo của tỉnh.

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã quán triệt mục đích, nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động; đồng thời, triển khai làm điểm mô hình thực hiện Cuộc vận động cấp tỉnh tại 3 xã của huyện Kbang, Krông Pa và Chư Prông. Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể xây dựng kế hoạch khảo sát, chọn đối tượng và tổ chức làm điểm mô hình thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể; sự chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, Cuộc vận động đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể đã trích nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ “vì người nghèo”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức đóng chân trên địa bàn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phát triển sản xuất với số tiền trên 3,6 tỷ đồng triển khai xây dựng 139 mô hình điểm với 467 hộ gia đình tham gia, như mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên người dân tộc thiểu số tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ; mô hình trồng mía giống mới tại Ia Pa; mô hình trồng nấm rơm, trồng cỏ nuôi bò lai, cây ăn trái tại huyện Đak Pơ; mô hình cầm tay chỉ việc giúp đỡ các đoàn viên, hội viên đồng bào dân tộc thiểu số nghèo biết cách làm ăn, biết chi tiêu hợp lý, tích lũy vốn đầu tư sản xuất của huyện Krông Pa… Cùng với các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác Mặt trận hàng năm của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Việc lồng ghép triển khai Cuộc vận động trong các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững”…

Việc thực hiện Cuộc vận động đã tạo nên những bước chuyển biến tích cực về nếp nghĩ, cách làm của người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Nhiều làng thực hiện tốt nếp sống văn minh, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Nhiều hộ gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện và năng lực của gia đình. Đến nay, không chỉ có hàng trăm hộ thoát nghèo mà còn vươn lên là hộ khá, giàu, tiêu biểu như hộ Đinh Prông, làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đa Pơ; hộ Siu Ngheng, làng Bạc, xã Ia Phìn, huyên Chư Prông; hộ Plinh, làng Sơ Bi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang…

Bên cạnh những mặt tích cực thì việc triển khai Cuộc vận động vẫn còn những mặt hạn chế, đó là: Cuộc vận động vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nên sức lan tỏa còn hạn chế. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các ban, ngành, đoàn thể các cấp chưa đồng bộ, thiếu sự chủ động. Việc triển khai Cuộc vận động xuống cơ sở vẫn còn bị động, lúng túng, chưa có những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, sự phối hợp giữa Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ và đồng bộ. Nhiều nơi đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận còn yếu, chưa thực sự tâm huyết với Cuộc vận động. Việc lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp để cùng chung tay đẩy mạnh Cuộc vận động vẫn còn hạn chế. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chưa có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo.

Để Cuộc vận động đạt được kết quả thiết thực, sâu rộng và bền vững hơn, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp. Lồng ghép, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội với nội dung Cuộc vận động. Các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo trên địa bàn để xây dựng chương trình, nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng hộ gia đình. Thường xuyên sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài để giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo, kết quả của Cuộc vận động mang lại góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Mai Hoa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG