The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Quan tâm đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
10/12/2016 - Lượt xem: 662
Gia Lai là tỉnh phía bắc Tây Nguyên với 34 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44% (dân tộc Jrai 29,4%, dân tộc Bahnar 11,84% và dân tộc khác 3,14%). Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 14 huyện) với 222 xã, phường, thị trấn và 2.161 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.257 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi có Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; ban hành Thông tri số 01-TT/TU, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua triển khai thực hiện, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, là nội dung quan trọng của công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời tình hình dân tộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến nay, 100% đảng bộ trực thuộc, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố các bộ phận làm công tác dân tộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm kiểm tra, đôn đốc công tác dân tộc, tổ chức khảo sát đánh giá toàn diện tình hình đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 7 xã thuộc 3 huyện biên giới; chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên chú trọng công tác sơ kết, tổng kết định kỳ về công tác dân vận, công tác dân tộc, đánh giá nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

 

Ông Nguyễn Thành Nuôi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà các gia đình chính sách làng Kon Pơ Dram, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa

Cấp ủy các cấp quan tâm quán triệt, triển khai, thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, giám sát, tiếp xúc cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng dân chủ, cụ thể, thiết thực, được nhân dân đồng tình. Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg,­ ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; trong đó, tập trung làm chuyển biến nhận thức về công tác dân vận của chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân tộc bằng chương trình hành động, các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ­- xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức. Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, giỏi việc nước, đảm việc nhà, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, xung kích tình nguyện xây dựng quê hương, chung sức xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ vì người nghèo... được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về công tác dân tộc, công tác tôn giáo đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng giới và lứa tuổi bằng nhiều hình thức. Phương pháp vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với các phong trào của các đoàn thể nhân dân, kết hợp giữa vận động tập trung với vận động cá biệt; chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng thôn, làng trong quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Thường xuyên cử cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, chú trọng đến đoàn viên, hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tranh thủ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã tổ chức các tổ, đội công tác, tăng cường về cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới để bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật... góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng sâu, vùng xã, biên giới. Công tác phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với địa phương đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Để tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng tổ chức quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhất là các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới... Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách và lồng ghép thực hiện các chương trình nên kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển nhanh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được cải thiện. Đến nay, 100% xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, các xã đang từng bước chuẩn hóa trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là các chức danh lãnh đạo của xã; an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG