The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai - Nhìn lại 01 năm thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính
09/01/2017 - Lượt xem: 1026
Theo công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2015 của tỉnh Gia Lai đạt 88,08 điểm, tăng 10,32 điểm so với năm 2014, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tăng vượt trội so với kết quả năm 2014 (tăng 38 bậc) và những năm trước đó, đứng đầu khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng xếp thứ 26/63, Đắk Nông 52/63, Đắk Lắk 54/63, Kon Tum 61/63).

Ngay từ đầu năm 2016, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến đến huyện, xã. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, trong đó tiếp tục tập trung vào các mục tiêu trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, cải cách, đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính và công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch thủ tục hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đã đạt được một số kết quả tích cực:

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách từ tỉnh đến huyện, xã tiếp tục được các cơ quan, địa phương tập trung quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính. Việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm được các sở, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện thường xuyên kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, đổi mới phương pháp kiểm tra đột xuất đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hạn chế việc gây phiền hà, nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch đối với người dân.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, yêu cầu, phạm vi và đối tượng quản lý tạo ra sự thống nhất từ tỉnh đến huyện. Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chỉ tiêu biên chế, công khai, dân chủ, tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính cho tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh theo Nghị định 130/2005/NĐ - CP đã tạo chủ động trong công tác quản lý và chi tiêu tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong cơ quan luôn an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính đã được triển khai như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 16/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 17/17 đơn vị hành chính cấp huyện triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”; hệ thống hội nghị truyền hình qua mạng hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ công tác hội họp trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và tiết kiệm chi phí khi tổ chức các cuộc họp tập trung. Hầu hết cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc khác trên địa bàn tỉnh đã đăng kí sử dụng, thực hiện việc trao đổi tài liệu bằng hộp thư điện tử công vụ của tỉnh; phần lớn cán bộ, công chức đã quen dần với việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý điều hành và văn bản trong xử lý, trao đổi công việc và chia sẻ thông tin.

Nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 (kèm Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2016). Theo đó, đã xác định nội dung, giải pháp, trách nhiệm thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trên 8 lĩnh vực cụ thể, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành kèm Quyết định số 878/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2016) cũng đã xác định 9 mục tiêu trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017, đó là:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

(2) Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, ủy ban cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã.

(3) Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải thiện chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm tạo thể chế pháp lý tốt, xóa rào cản, dễ áp dụng trên thực tế, đáp ứng yêu cầu của đối tượng chịu tác động, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

(4) Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn chồng chéo, khó thực hiện để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được thực hiện theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính.

(5) Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành để không còn chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tăng cường phân cấp, ủy quyền quản lý theo quy định nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cấp, các ngành.

(6) Triển khai rà soát và tổ chức bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tập trung đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; đảm bảo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  đạt tỷ lệ cao; tăng cường thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại tỉnh nhằm phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

(7) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

(8) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử; đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở lên. Duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(9) Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 161/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh Hằng - 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG