The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. An Khê: Chấn chỉnh tình trạng sử dụng rượu, bia trong ngày làm việc, ngày trực
27/09/2018 - Lượt xem: 620
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống có nồng độ cồn khác quá nồng độ cho phép thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thời gian qua, nhìn chung phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã tuân thủ, chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và thực hiện nếp sống văn hoá, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức uống rượu, bia trước giờ làm việc, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực cơ quan, đơn vị và khi lái xe tham gia giao thông vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến tác phong, uy tín đối với nhân dân, giảm hiệu quả công tác và tiềm ẩn nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công văn số 2985/CV-UBND, ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Công văn số 187/UBND-NC ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thị xã, về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 805/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu chấp hành của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống có nồng độ cồn khác quá nồng độ cho phép thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc quản lý, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời khi nhận được thông báo của cơ quan Công an gửi về cơ quan, đơn vị, nơi trú về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức phải kiểm điểm làm rõ và thông báo lại cho các cơ quan liên quan biết.

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị và các địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị vi phạm bị xử lý kỷ luật phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hàng năm.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG