Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: VH)

Triển lãm là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, những đóng góp to lớn của Người đối với nền ngoại giao Việt Nam nói riêng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp hết sức to lớn trong sự hình thành và phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam. Xác định rõ ngoại giao là một mặt trận đấu tranh cực kỳ quan trọng, là một bộ phận không thể tách rời khỏi cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta nhằm giải phóng dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển giàu mạnh, với đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động ngoại giao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là khoảng thời gian 15 năm sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vừa là người tổ chức, chỉ đạo đường lối chiến lược, sách lược đối ngoại, vừa là người trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm mở rộng mối quan hệ quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: VH)

Tại nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, các đoàn chính khách, các cá nhân, và tổ chức quốc tế đến thăm hữu nghị, đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam. Đồng thời, Người cũng dẫn đầu nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa và một số nước trong khu vực. Bằng uy tín, năng lực kiệt xuất và phong cách ngoại giao đạt đến tầm nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập và mở rộng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới; tranh thủ sự chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của nhân loại yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đoàn kết cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh xây đắp một tương lai tốt đẹp.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nguyên thủ quốc gia các nước và bạn bè quốc tế vẫn tiếp tục đến thăm nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch để tưởng nhớ và thêm một lần hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân thế giới.

Triển lãm "Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969" được chia làm 3 phần. Phần 1 là những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1964. Phần 2 là những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1965-1969. Phần 3 là kế thừa và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Với 130 bức ảnh tư liệu quý giá trong giai đoạn 15 năm hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm đã giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của nền ngoại giao Việt Nam, góp phần củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè trên thế giới.