The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả hoạt động của các đơn vị trong thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện Đak Đoa
19/05/2020 - Lượt xem: 59
Những năm qua, công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Đak Đoa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các văn bản pháp luật về công tác gia đình đã được phổ biến rộng rãi đến người dân. Có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, chức năng của gia đình.

Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều mô hình câu lạc bộ nhằm hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên, hội viên giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình, qua đó góp phần xây dựng, củng cố tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân giáo dục con, em mình hiểu được hậu quả, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đồng thời, đấu tranh chống những quan điểm lạc hậu ngay từ trong gia đình mình và trong cộng đồng dân cư để khắc phục. Phát huy vai trò của già làng, người uy tín tại cộng đồng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề bình đẳng giới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hậu quả tảo hôn, qua đó các tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, đã từng bước làm cho mỗi gia đình hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững và xem phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội. Từ năm 2005 đến nay, toàn huyện thụ lý 1.324 vụ ly hôn và có 1.298 vụ ly hôn được giải quyết, trong đó các vụ ly hôn của người đồng bào dân tộc thiểu số là 40 vụ, chiếm 3,02%. Tổng số vụ tảo hôn trên địa bàn 364 vụ, trong đó có 336 vụ là người dân tộc thiểu số, chiếm 92,3%. Tổng số vụ xâm hại tình dục là 13 vụ (không có vụ nào liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số).

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được chú trọng đã góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi; khoa học công nghệ được phổ biến, ứng dụng vào sản xuất và đời sống, cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển đổi phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, từng địa phương. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2005 có 10.109 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 47,08%; có 24 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 15,3%. Đến nay toàn huyện có 21.521 hộ/30.019 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ đạt 71,7%; có 90 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 81,058%. Ngày càng xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội được cộng đồng ghi nhận, tôn vinh. Gia đình nhiều thế hệ chung sống hòa thuận; phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; nuôi con khỏe dạy con ngoan; ông bà, cha mẹ sống mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình hiếu học; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,… đã có tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống trong gia đình, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Công tác xây dựng cơ quan văn hóa bắt đầu thực hiện trong các cơ quan nhà nước, trường học, các tổ chức đoàn thể chính trị vào năm 2006 và đến nay đã đi vào nề nếp, góp phần vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đồng thời cổ vũ động viên công nhân, viên chức - lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Năm 2006, có 38 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 33%,đến cuối năm 2019, toàn huyện có 88 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 78%. Việc triển khai các chương trình xóa đói, giảm nghèo luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2006 đến nay, huyện đã giải quyết đất sản xuất cho 136 hộ nghèo với tổng diện tích 45,87ha, kinh phí là 253.265,25 triệu đồng; xây dựng nhà ở cho 3.881 hộ nghèo với tổng số tiền 47.266,4 triệu đồng; giải quyết nước sạch nông thôn cho 4.604 hộ nghèo với tổng kinh phí 4.152,551 triệu đồng. Bên cạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết đất sản xuất cho các hộ nghèo thì huyện cũng luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, bên cạnh đó, huyện thường xuyên chú trọng triển khai thực hiện các chương trình đạo tạo nghề cho các đối tượng theo các đề án như:  Đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, từ năm 2006 đến năm 2019, huyện đã mở 217 lớp cho 6.509 người; đào tạo nghề từ dự án Ifad cho 439 người; đào tạo nghề từ chương trình khuyến công cho 60 người; đào tạo nghề trong các doanh nghiệp cho 1.783 người; thực hiện xã hội hóa đào tạo nghề cho 2.684 người; số người đi xuất khẩu lao động là 144 người; giải quyết việc làm cho 6.852 lao động nông thôn sau đào tạo nghề; hỗ trợ cho 5.268 lao động vay giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các dự án tín dụng để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ năm 2005 đến nay, các Hội đoàn thể đã phối hợp với các Ngân hàng tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, vươn lên xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng với tổng số tiền 1.600 tỷ đồng; triển khai thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình gây quỹ để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, trong đó đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, được duy trì và nhân rộng trên toàn huyện như: Hội LHPN với mô hình tổ góp vốn xoay vòng, mô hình tiết kiệm 5.000đ/hội viên/ tháng, mô hình hộ hội viên thay đổi nếp nghĩ tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững; Hội cựu chiến binh huyện thành lập và duy trì các câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi; Hội Nông dân có các mô hình, đề án: Đề án 966 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011- 2020”, Đề án 24 về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”, mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi… Việc thực hiện các chính sách trợ cấp đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình nghèo, gia đình bị thiên tai, gia đình ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ người trồng cây”, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Tính từ năm 2005 đến nay trên địa bàn huyện có 1.557 đối tượng người có công (trong đó trợ cấp hằng tháng: Thương binh 141, Liệt sĩ 66, Bệnh binh 76, người có công: 111). Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội là 2.417. Tổng số hộ nghèo là 3.735 hộ chiếm tỷ lệ 18,34% đến năm 2020 còn 1.918 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,39%; số hộ cận nghèo là 2.677 hộ, chiếm tỷ lệ 8,92%. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, vào những năm 2005 là giai đoạn đầu của việc thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện, do đó mới chỉ thu hút được những người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh cao, người già, yếu, người đã có bệnh sẵn; những người trẻ, khỏe ở cộng đồng dân cư tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ rất thấp. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong những năm gần đây, khi Luật Bảo hiểm y tế được ban hành, sửa đổi, bổ sung, ngày càng có nhiều người tham gia bảo hiểm y tế, hằng năm số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước, tính đến đầu năm 2020 trên địa bàn huyện có tổng số 104.117 người tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90% so với dân với dân số toàn huyện, trong đó đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là 16.754 người/104.117 người, chiếm 16% trên tổng số người có thẻ bảo hiểm y tế.

Việc biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội, những năm qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến không ngừng được đẩy mạnh ở khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; luôn bám sát tiêu chuẩn “gia đình văn hóa” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nhờ đó, phong trào đã phát triển cả chiều rộng lẫn bề sâu, có tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Hằng năm, nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, UBND các xã, thị trấn đều tổ chức gặp mặt, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng; điển hình về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy con ngoan, thành đạt, gia đình, dòng họ hiếu học, thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội… trong 15 năm qua số gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương tại các cấp là: cấp xã 85 hộ, cấp huyện 10 hộ, cấp tỉnh và 01 hộ và cấp Trung ương 01 hộ.

 Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG