<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

02/08/2017 - Lượt xem: 314
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch nhằm: Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; tuân thủ pháp luật; có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách. Bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản sắc độc đáo của văn hóa các dân tộc anh em. Tập trung xây dựng những giá trị văn hóa mới, đi đôi với việc mở rộng và chủ động trong giao lưu, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa Gia Lai. Thực hiện chủ trương của Đảng trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Gia Lai tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biện giới. Đi đôi với việc tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, làm cho văn hóa tham gia tích cực vào việc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020 như: Phấn đấu 100% trung tâm văn hóa - thông tin các huyện đạt chuẩn theo quy định; trên 60% xã, phường, thị trấn có  trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn theo quy định; trên 80% thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó 40% trở lên đạt chuẩn theo quy định; trên 85% gia đình văn hóa và trên 62% thôn, làng, tổ dân phố văn hóa...

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG