The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
09/10/2017 - Lượt xem: 1116
Ngày 03/10/2017, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 48-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, xác định mục tiêu tổng quát nhằm thực hiện có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với kinh tế thị trường và tình hình thực tế của tỉnh, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác, phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đảm bảo cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi; đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Tải Chương trình tại đây.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG