The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
08/05/2017 - Lượt xem: 1752
Ngày 03/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

 Theo đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung như:

Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác dân vận... và các chỉ thị, kết luận, nghị quyết khác của Đảng.

Phát huy tinh thần “Dân vận khéo” thông qua trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên trong công tác, trong sinh hoạt để quần chúng nhân dân tin tưởng và noi theo.

Tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở những địa bàn khó khăn, đặc thù, trong đó quan tâm đến việc xây dựng các mô hình cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó nhân ra diện rộng, như: Các mô hình vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; các mô hình về an ninh trật tự; trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Đặc biệt, có thể hướng đến xây dựng những mô hình tốt góp phần phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG