The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 90% cơ sở thực phẩm phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
08/05/2017 - Lượt xem: 805
Đó là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Chương trình số 48-CTr/TU, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

 Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Kết luận 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên gắn với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh; coi đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 được đặt ra là: 100% người quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ an toàn thực phẩm; 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm và 90% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. 90% cơ sở thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bao gồm: Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ sở kinh doanh thực phẩm; cơ sở dịch vụ ăn uống) được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 80% chợ trong quy hoạch được kiểm soát về an toàn thực phẩm. Có ít nhất 50% hộ trồng trọt, chăn nuôi, hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính dưới 8 ca/100.000 dân.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG