18/04/2017 - Lượt xem: 4260
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xác định đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp ủy, sở, ban, ngành với cơ quan chuyên trách chống tham nhũng; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phương châm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian đến như sau: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. (3) Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ. (4) Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. (5) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định để đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (6) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng. (7) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng, lãng phí.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.62780.89
SGD16959.6517144.89
SEK2409.572470.23
SAR6163.846405.7
RUB363.99405.59
NOK2484.942562.84
MYR5536.765608.45
KWD76107.2579093.6
KRW18.9420.45
JPY210.06216.22
INR326.47339.28
HKD2938.722982.73
GBP30285.1430554.75
EUR25556.0226323.58
DKK3386.583492.73
CHF23337.9323734.83
CAD17362.817658.08
AUD15648.0815914.2
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG