The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Xây dựng thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh
20/09/2020 - Lượt xem: 126
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới kết hợp với những khó khăn trong nước, trong tỉnh; biến đổi khí hậu, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng nông sản và thiết yếu tăng cao... Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thị xã đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đa số các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI đề ra. Kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,75%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng mở rộng và đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Các tiềm năng, lợi thế của thị xã tiếp tục được phát huy, từng bước khẳng định là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Đến nay, Thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển mới. Quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động thanh tra Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận của Đảng và chính quyền được chú trọng thực hiện thường xuyên; hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn gắn liền với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của thị xã chưa thật sự bền vững, quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp mới được triển khai thực hiện theo mô hình, chưa được nhân rộng. Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch, song các tiêu chí chưa thật sự bền vững, công tác xây dựng làng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu; giảm nghèo bền vững thiếu các giải pháp đồng bộ, nguồn lực thực hiện, đặc biệt là giảm nghèo trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III; triển khai công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn chậm; quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự đô thị còn thiếu chặt chẽ; xúc tiến, thu hút gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Giáo dục và đào tạo còn một số bất cập; bệnh thành tích trong giáo dục vẫn còn. Nhân lực, cơ sở vật chất của ngành y tế còn thiếu, xuống cấp. Hoạt động đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã An Khê đặt ra mục tiêu, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng tạo điều kiện cho kinh tế thị xã tăng trưởng nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành công tác quy hoạch, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại III. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện hiệu quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân. Xây dựng thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.

Để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đề ra ba chương trình trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hai là, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Ba là, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với nông nghiệp bền vững.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG