The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW
15/08/2019 - Lượt xem: 197
Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để lãnh đạo, chỉ đạo.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Chương trình 77-CTr/TU gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW; đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của sự nghiệp phát triển văn hóa, làm cho toàn xã hội ý thức tham gia xây dựng và phát triển văn hóa. Tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Phải gắn việc phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của từng địa phương. Đồng thời, xây dựng các mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế của các ngành, địa phương phải gắn với mục tiêu, giải pháp về phát triển văn hóa.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, các văn bản qui phạm về quản lý hoạt động văn hóa phù hợp tình hình của địa phương. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao bổ ích, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hưởng thụ văn hóa, hòa nhập với cộng đồng và bảo vệ bản sắc văn hóa vốn có của địa phương. Tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn. Nâng cao chất lượng sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp; phê phán và từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về lĩnh vực văn hóa, con người đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; sửa chữa, bổ sung một số điều trong hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế, xây dựng văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hoá cộng đồng; bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống của các dân tộc; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc tỉnh Gia Lai; xây dựng các mô hình điểm văn hoá để nhân ra diện rộng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chủ động đấu tranh phòng, chống văn hóa độc hại. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc quản lý thị trường văn hóa phẩm, quản lý sử dụng internet. Tăng cường công tác thanh tra nhà nước về văn hóa, đổi mới, nâng cao năng lực hướng dẫn, tổ chức kiểm tra hoạt động văn hóa.

Tăng cường vai trò của các cơ quan, tổ chức và lực lượng giám sát, phản
biện xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng mở rộng dân chủ, minh bạch. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, các hội đoàn thể phối hợp tham mưu, xây dựng cơ chế để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình phát triển văn hóa, con người Gia Lai đúng định hướng và có hiệu quả.

Tăng mức chi hoạt động và đầu tư cho văn hóa tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế hằng năm, chú trọng các thiết chế văn hóa cơ sở, gắn đầu tư với khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động. Hỗ trợ sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; một số sản phẩm, loại hình nghệ thuật truyền thống và văn hóa phi vật thể cần bảo tồn, phát huy. Khuyến khích hình thành các quỹ đào tạo, khuyến học, phát triển nhân tài, quảng bá văn hóa và con người Gia Lai. Có những chính sách đãi ngộ đối với những nghệ nhân, nghệ sĩ, những tài năng trẻ trên lĩnh vực văn hóa - thể thao.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, có quy định cụ thể về chính sách đào tạo chuyên sâu cho cán bộ làm công tác văn hóa cấp huyện và cấp xã; chính sách đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển cho các xã và bắt buộc sau khi tốt nghiệp trở lại địa phương công tác lâu dài. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ làm công tác văn hóa tại các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực truyền thông, hoạt động sáng tác, in ấn, xuất bản, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung không lành mạnh, tác động tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Quan tâm đầu tư nguồn lực đối với việc trùng tu, tôn tạo và nâng tầm giá trị các di tích, các thiết chế văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, nhất là các di tích lịch sử cách mạng; có cơ chế nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG