The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
05/11/2019 - Lượt xem: 204
Thời gian qua, công tác tuyển dụng công chức; thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, đăng ký báo cáo nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm về hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cấp tỉnh. Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển chung đảm bảo tính công khai, minh bạch và không xảy ra tình trạng tiêu cực. Công chức được tuyển dụng, bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, đáp ứng nhu cầu, khối lượng công việc và tình hình thực tế tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức khối chính quyền với 342 chỉ tiêu, kết quả có 208 thí sinh trúng tuyển, trong đó, năm 2017 có 154 chỉ tiêu, kết quả có 86 thí sinh trúng tuyển, năm 2018 có 188 chỉ tiêu, kết quả có 122 thí sinh trúng tuyển. Hiện nay, tỉnh đang tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 với 168 chỉ tiêu.  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định về thu hút cán bộ có trình độ cao và các chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ trình độ cao, thu hút những người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, người có trình độ cao về công tác lâu dài ở tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh thu hút được 35 người có trình độ cao về công tác tại tỉnh. Đến năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bãi bỏ chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác theo Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 02 năm 2017 về bãi bỏ Khoản 2 Mục I và Khoản 3, Khoản 4 Mục II, Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quân báo cáo tình hình quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Căn cứ các quy định của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định trong thực hiện công tác cán bộ. Trên cơ sở Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 14 tháng 6 năm 2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quy định cụ thể quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với cán bộ được phân cấp quản lý đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nâng cao văn hóa công vụ, nêu cao phong cách ứng xử, chuẩn mực đạo đức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và công tác quản lý cán bộ của đơn vị mình, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Cùng với đó, việc thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý chi hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo. Việc thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 16/2015/NĐ- CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị thực hiện khoán kinh phí đã chủ động sắp xếp lại tổ chức, bộ máy trên cơ sở xác định lại chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo kéo dài trong nhiều năm trước đây. Các cơ quan được giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng đã triển khai nhiều biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, hiệu quả bằng việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công…

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng

Pleiku rực rỡ những con đường hoa

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận 24 công dân cách ly y tế

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG