The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông
20/02/2021 - Lượt xem: 139
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Theo đó, tỉnh đã chú trọng thực hiện các mục tiêu, giải pháp liên quan đến quản lý văn hóa, tăng cường đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa, nhất là yếu tố con người. Đến năm 2020, có 82% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (tăng 7% so với nhiệm kỳ trước) và 82% thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (tăng 12%); hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có sự phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 01 Trung tâm Văn hóa tỉnh; 05 nhà văn hóa các ngành; 05 điểm vui chơi trẻ em cấp tỉnh; 220 nhà văn hóa cấp xã, phường (trong đó có 104 nhà văn hóa xã được xây dựng riêng); 1.489 nhà văn hóa thôn, làng; 18 điểm vui chơi trẻ em cấp huyện; 220 điểm vui chơi trẻ em cấp xã, phường; 17 nhà văn hóa huyện, 910 nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố, 673 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, tổ dân phố; 163 điểm bưu điện văn hóa xã. Công tác bảo tàng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc gắn với phát triển du lịch địa phương được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 26 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 13 di tích quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh; 03 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điển hình có các di tích quốc gia, như: Di tích Plei Ơi, Biển Hồ, Quần thể Tây Sơn Thượng đạo, Làng kháng chiến Stơr; Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang… Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao. Công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, góp phần mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình hoạt động.

Công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện cho thị trường bưu chính, viễn thông phát triển bền vững. Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thông suốt, kịp thời. Mạng lưới bưu chính đã phủ kín địa bàn tỉnh với bán kính phục vụ bình quân là 4,16 km/điểm, có 218/220 đơn vị hành chính cấp xã có báo đến trong ngày (đạt tỷ lệ 99,1%). Tỷ lệ xã có điểm bưu điện văn hóa cấp xã đạt 89,01% (162 điểm/182 xã). Hiện nay, 100% đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh đã có sóng điện thoại 2G, 3G, 4G và có mạng cáp truyền dẫn cáp quang được kết nối tới trung tâm xã; 100% đơn vị hành chính cấp xã có sóng 3G, 4G; mạng cáp truyền dẫn (cáp quang, cáp đồng) được phát triển rộng khắp với 220 xã, phường, thị trấn. Tỉnh đã đầu tư công nghệ thông tin đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã theo đúng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt; các hệ thống dùng chung, như: Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Một cửa điện tử liên thông, Thư điện tử công vụ, Hội nghị truyền hình, quản lý giao việc, Cổng dịch vụ công, Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS). Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình có những bước phát triển đáng kể, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền và cung cấp thông tin kịp thời cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Đầu tư cho hoạt động bảo tồn tinh hoa văn hóa còn thấp. Vẫn còn sự chênh lệch lớn về mức hưởng thụ và tiếp cận thông tin giữa các vùng. Một số hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số chậm xóa bỏ.

Nghi lễ tại Khu di tích Tây Sơn - Thượng đạo, thị xã An Khê

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ: Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, tỉnh quan tâm chỉ đạo phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, tổ chức có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường chăm lo xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại và đầu tư, nâng cấp, khai thác có hiệu quả các di sản văn hóa lịch sử như Tây Sơn Thượng Đạo, di tích khảo cổ học tại thị xã An Khê. Khai thác, phát huy, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, chú trọng tăng cường năng lực bảo vệ, bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 

Đinh Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG