The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kông Chro: Một số giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn
11/10/2020 - Lượt xem: 203
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các văn kiện, các chương trình, kế hoạch của Trung ương; của tỉnh; của huyện.

Trong những năm qua huyện Kông Chro đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân và gắn kết với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện hiện có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%, các dân tộc cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Kông Chro ngày càng phát triển và đã có sự giao thoa văn hóa với nhau, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên, vẫn giữ được những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bản địa như: Nhà rông truyền thống, tạc tượng, diệt thổ cẩm, đan lát, hát Hơrmon, các lễ hội truyền thống tốt đẹp như: Lễ bỏ mả, mừng năm mới, đóng cửa kho,…. đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng.

Huyện đã chỉ đạo tôn tạo, lưu giữ và xây dựng trên 100 Nhà rông truyền thống người Bahnar, với những kiến trúc văn hóa đặc trưng, tiêu biểu, độc đáo, những hoa văn trang trí do chính đôi bàn tay của các nghệ nhân và nhân dân trong cộng đồng thôn, làng tự điêu khắc, xây dựng, mang đậm đà bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. Phát triển trên 100 đội Cồng chiêng, trong đó có 60 đội Cồng chiêng nhi đồng và hơn 20 đội Cồng chiêng nữ. Chỉ đạo các cấp, các ngành, tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lưu giữ trên 500 bộ Cồng chiêng; khuyến khích các nghệ nhân, các thế hệ cha ông truyền dạy hoạt động đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, hát Hơrmon cho con cháu. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong việc lưu giữ và phát triển văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện.

Huyện cũng đã chú trọng gắn kết công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc với việc quan tâm giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử Nền nhà, Hồ nước, Kho tiền ông Nhạc tại xã Yang Nam, góp phần nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Tuy nhiên, trước sự phát triển của kinh tế - xã hội, mở cửa hội nhập và sự tác động của việc giao thoa của văn hóa đã phần nào ảnh hưởng đến kiến trúc đặc trưng của nhà rông truyền thống, như thay đổi về kết cấu, vật liệu, một số giá trị văn hóa truyền thống dần mai một như hát Hơrmon. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa chú trọng đến công tác, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kinh phí triển khai các hoạt động còn thiếu; sự phát triển của công nghệ hiện đại, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận với các thông tin, văn hóa ngoại lai, không lành mạnh, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đã ảnh hưởng đến phong tục tập quán, văn hóa truyền thống.

Kông Chro chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: N.Đ

Trước những thuận lợi và thách thức trên, trong thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân trên địa bàn huyện và huyện xin đề ra một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa. Trong đó tập trung khuyến khích bảo tồn về nhà rông truyền thống và không gian văn hóa cồng chiêng.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lòng tự hào, ý thức gìn giữ của chính cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số về vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ nghệ nhân, khuyến khích việc truyền dạy Cồng chiêng, các giá trị văn hóa phi vật thể như: dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, chỉnh chiêng, hát Hơrmon,….

Ba là, duy trì và phát triển những thiết chế văn hóa phù hợp với bản sắc văn hóa của người dân trên địa bàn, từ đó tạo sân chơi, môi trường diễn xướng rộng khắp như thông qua các lễ hội, cuộc thi, hội diễn… thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt lành mạnh.

Bốn là, thực hiện tốt các chính sách về dân tộc trên địa bàn, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Năm là, chú trọng gắn kết việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo ra các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, những món quà lưu niệm cho du khách.

Thứ sáu, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và thực hiện những giải pháp cụ thể để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các các dân tộc trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương và xu hướng hội nhập hiện nay. Tập trung huy động các nguồn đầu tư, hỗ trợ cho công tác sưu tầm, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Kịp thời khen thưởng, nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn quản lý.

          Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG