The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Pa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
13/09/2020 - Lượt xem: 206
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), kinh tế - xã hội của huyện nhà đạt được những thành tựu quan trọng; hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng; ngành công nghiệp - xây dựng tạo ra giá trị sản xuất cao, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế; thương mại – dịch vụ phát triển ổn định. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới; công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, số hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; đến nay, huyện Ia Pa không còn là huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới tích cực; việc di dời, bố trí, sắp xếp dân cư và xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng giao thông, công trình cung cấp nước sinh hoạt cho khu trung tâm huyện được quan tâm đầu tư là yếu tố quan trọng thu hút dân cư và đẩy nhanh tiến độ thành lập thị trấn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác cải cách tư pháp, điều tra, tuy tố, xét xử đạt được một số kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tăng thêm sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, kinh tế của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chậm, chưa khai thác được lợi thế đất đai vào sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt thấp, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng còn nhiều yếu kém; công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và đầu tư xây dựng còn nhiều mặt hạn chế. Việc quản lý, bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch hiệu quả chưa cao; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững. An ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố dễ phát sinh phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cán bộ còn bất cập, một số vị trí khuyết nhưng chậm bổ sung, kiện toàn; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, trong đó có người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có mặt còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng chưa thật sự hiệu quả. Hai chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII về số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ che phủ rừng chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Đại hội XVIII Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Ia Pa đặt ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; năng động, sáng tạo trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống; khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của huyện để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Ia Pa phát triển bền vững.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ huyện Ia Pa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhóm giải pháp cụ thể như:

Khai thác tối đa, có hiệu quả nguồn nội lực và thu hút tốt các nguồn ngoại lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm nền kinh tế huyện phát triển nhanh và bền vững. Khai thác mọi tiềm năng và lợi thế so sánh, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực mà huyện Ia Pa có lợi thế cạnh tranh như: lúa đặc sản, cây dược liệu, cây ăn trái, các loại rau – củ – quả, hạt điều, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp theo công nghệ mới, đẩy mạnh phát triển hệ thống trang trại.

Mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế với các huyện trong và ngoài tỉnh nhằm tạo ra bước đột phá nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hội; khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư vào huyện để đáp ứng yêu cầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, từng bước sắp xếp lại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số, hình thành các khu dân cư nông thôn văn minh, xanh – sạch – đẹp.

Nhanh chóng phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu Trung tâm huyện, đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện, nước, chợ, trường học,...để thu hút dân cư. Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, giảm chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện; tập trung đầu tư phát triển vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở giải quyết tốt yếu tố hạ tầng và các chính sách xã hội. Phát huy yếu tố nguồn lực con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ khu Trung tâm huyện; ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, chợ, trường học, khu vui chơi, giải trí nhằm thu hút dân cư để sớm đủ điều kiện hình thành thị trấn Ia Pa. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến; ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của huyện. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG