The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. GIa Lai: Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trên địa bàn
08/09/2020 - Lượt xem: 198
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết 55-NQ/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bảo đảm cung cấp, truyền tải năng lượng ổn định, chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trên địa bàn, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Khuyến khích, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh trong phát triển năng lượng. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền về quy hoạch, kế hoạch thực hiện nâng cấp, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối từng bước hiện đại, thông minh.

Về mục tiêu cụ thể sẽ là: Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng của tỉnh và góp phần cung cấp năng lượng quốc gia, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế­ - xã hội giai đoạn 10 năm 2021 - 2030. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 50% vào năm 2030, đạt 80% vào năm 2045. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045. Giảm tổn thất điện năng xuống 6% và giảm lượng tiêu thụ xăng dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu 5%. Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung của Nghị quyết 55-NQ/TW, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công nhân viên chức, trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của năng lượng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng. Chính quyền địa phương các cấp cần xác định phát triển năng lượng là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xây dựng cơ chế và khung pháp lý bảo đảm cho việc tuân thủ quy hoạch phát triển năng lượng. Xử lý nghiêm đối với các dự án đầu tư chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mở rộng sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển năng lượng.

Ảnh minh họa

Phối hợp với bộ, ngành Trung ương trong việc rà soát, bổ sung xây dựng hệ thống chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đảm bảo khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật. Rà soát các dự án phát điện đang vận hành và đã có trong quy hoạch, bảo đảm an toàn, tin cậy, ổn định theo hướng đa dạng hoá, chú trọng nâng cao hệ số công suất khả dụng và có dự phòng công suất phù hợp; đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái. Tạo điều kiện cho ngành điện thực hiện đầu tư hiện đại hóa từ khâu sản xuất, truyền tải đến phân phối, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường điện. Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện cao thế, trung thế, hạ thế phù hợp với quy hoạch và thực tiễn nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện.

Rà soát lại các lĩnh vực sản xuất tiêu thụ năng lượng trên địa bàn, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Có cơ chế khuyến khích đầu tư các dự án công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế - xã hội. Không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng. Rà soát, điều chỉnh phân bố các nguồn tiêu thụ năng lượng linh hoạt theo hướng phân tán, hạn chế việc tập trung quá mức vào một số khu vực, địa phương. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng hiệu quả năng lượng đối với những lĩnh vực, sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao. Xây dựng cơ chế khuyến khích các hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng sạch, tái tạo, nhất là trong công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và giao thông.

Tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch; công khai quy hoạch, danh mục các dự án đầu tư, xóa bỏ mọi rào cản để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng, chú trọng những dự án phát điện và các hoạt động bán buôn, bán lẻ điện theo cơ chế thị trường. Tiếp tục khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài có quy mô, chất lượng và hiệu quả cho ngành năng lượng. Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng để bảo đảm tiến độ các công trình điện.

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông và hoàn thiện cơ chế, chính sách, các công cụ có tính thị trường để đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.. Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng. Thực thi chính sách về đất đai và bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững…

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG