The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới
16/02/2020 - Lượt xem: 92
Hưởng ứng phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, theo đó 17 huyện, thị xã, thành phố đồng loạt phát động hưởng ứng phong trào thi đua.

Qua 10 năm triển khai thực hiện (2009 - 2019), Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự cố gắng, nỗ lực của các Sở, ngành và sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, Quân đội và người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, người dân ở cơ sở đã được nâng lên, từ trông chờ ỷ lại chuyển sang chủ động tham gia. Chương trình đã lôi kéo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo và bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp đã được thành lập, kiện toàn thường xuyên để tổ chức thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ở giai đoạn đầu, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu còn lúng túng, chậm chạp thì sang giai đoạn 2 đã có bước tiến bộ hơn, rõ việc hơn, tích cực hơn. Hệ thống văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành, các cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ, đầy đủ theo quy định của Trung ương.

 

Về hạ tầng kinh tế - xã hội (đường giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, nước sinh hoạt....) tiếp tục được các địa phương trú trọng ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, và dân sinh. Phát triển sản xuất, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình sản xuất được hình thành như: mô hình trồng cây mắc ca tại Kbang, cánh đồng lúa một giống tại huyện Phú Thiện, trồng hồ tiêu hữu cơ tại huyện Đak Đoa, cánh đồng mía lớn tại các huyện phí Đông của tỉnh, đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung đối với cây cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, lúa, ngô,… Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tiêu thụ nông sản cho người dân. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đã đạt vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020 và về đích trước 01 năm.

Đối với 30 xã được công nhận theo Bộ tiêu chí cũ ở giai đoạn 2011-2015, Qua đánh giá có 15 xã chưa đạt chuẩn 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thiện. Kết quả đã có 13/15 xã đạt chuẩn theo 19 tiêu chí mới. Riêng 02 xã (Ia Sao, Ia Krêl) không phấn đấu đạt chuẩn 19 tiêu chí mới, tỉnh đã đưa ra khỏi danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực đi cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới. Vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 tốt hơn giai đoạn 2010 - 2015.

 Các cơ chế, chính sách ở giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai tốt hơn giai đoạn 2010 - 2015 về chính sách phát triển hợp tác xã, tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh ở giai đoạn 2016 cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 là 2,5 lần; ngân sách địa phương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 là 4,8 lần). Cả giai đoạn 2010-2020, ngân sách địa phương đã bố trí đối ứng vượt ngân sách Trung ương (Trung ương 1.289.284 triệu đồng, địa phương 1.785.981 triệu đồng; tỷ lệ đối ứng là 1:1,3). Công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn đã được các địa phương trú trọng và ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện, trong đó tập trung các lĩnh vực như thu gom xử lý rác thải, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật, hình thành được các tổ, đội thu gom rác thải. Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan ở thôn đã được các địa phương áp dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế như mô hình con đường hoa, hàng rào xanh, mô hình đường điện chiếu sáng,… tạo đà để vươn lên mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với đặc trưng văn hóa đa dạng của 34 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, đã trú trọng công tác bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống như không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, phát huy các thế mạnh về văn hóa để phát triển du lịch, nhất là du lịch nông thôn đang được phát triển. An ninh trật tự xã hội ở khu vực nông thôn được giữ vững, lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

Những ngôi nhà khang trang từ kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại, như: Địa bàn xây dựng nông thôn mới của tỉnh rộng, dân cư vùng nông thôn ở phân tán, xuất phát điểm thấp, người dân còn nghèo, trình độ sản xuất nông nghiệp lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao (năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ là 27,56%). Các thiết chế về hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu thốn, đòi hỏi suất đầu tư lớn. Trong khi đó nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ còn hạn hẹp, sự đóng góp của người dân ít. Khoảng cách về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương trong tỉnh khá lớn, có những huyện đến nay chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới như Ia Pa, Kông Chro. Tuy giai đoạn 2010 - 2019, toàn tỉnh đã có 58/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 31,5%), 58 xã đã đạt chuẩn rơi vào các địa bàn tương đối thuận lợi, còn  68,5% số xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới là 126 xã, đây là các xã còn nhiều khó khăn và khó đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng thôn, làng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy bước đầu đã có kết quả, nhưng đây vẫn là địa bàn khó khăn nhất của tỉnh và là “lõi nghèo của cả nước”. Trình độ sản xuất nông nghiệp lạc hậu, khả năng tiếp nhận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm nên việc phát triển kinh tế để thoát nghèo gặp nhiều khó khăn; dễ bị các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự xã hội nông thôn. Doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều. Sự đóng góp của các doanh nghiệp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ chiếm 3,1% trong tổng cơ cấu nguồn lực Chương trình. Cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, triển khai chưa quyết liệt, có nơi giậm chân tại chỗ. Đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai Chương trình còn chậm chạp, chưa năng động, sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới...

Thời gian đến, để việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn nữa, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bộ máy quản lý, điều hành, giúp việc thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, tích cực triển khai các biện pháp chỉ đạo, rà soát, tổng hợp và giúp cơ sở khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; chú trọng việc tuyên truyền đến hộ dân để người dân hiểu và tham gia thực hiện Chương trình với vai trò là chủ thể. Các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, tiến hành các thủ tục tạm ứng theo đúng quy định. Khi có khối lượng phải khẩn trương nghiệm thu giai đoạn, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn thanh toán cuối năm. Đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đảm bảo tiến độ thi công công trình. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công, giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ, tăng cường công tác giám sát của cộng đồng, đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng và hoàn thành trong năm. Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng; các tổ chức đoàn thể chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch vốn Chương trình. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình…

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng

Pleiku rực rỡ những con đường hoa

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận 24 công dân cách ly y tế

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG