The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
13/09/2019 - Lượt xem: 258
Thời gian qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh luôn quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước phù hợp với đối tượng trí thức.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho hội viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ. Tổ chức cho các Ủy viên Ban Chấp hành và toàn thể hội viên Liên hiệp Hội, các hội thành viên học tập quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Liên hiệp Hội và các hội thành viên thực hiện phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh và khả năng của bộ máy chuyên trách hiện có, vừa tuân thủ điều lệ quy định, vừa đảm bảo tính dân chủ và phát huy khả năng tư duy sáng tạo, tích cực trong nghiên cứu khoa học. Tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động chuyên môn, nhằm từng bước tạo hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động. Trong thực hiện nhiệm vụ, luôn chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo tập thể; đồng thời, đề cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt, tính năng động sáng tạo trong phương pháp điều hành, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành để củng cố Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Thường xuyên định hướng cho các hội thành viên chủ động phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho hội viên; chú trọng thực hiện tốt mối quan hệ điều hòa, đảm bảo thông tin hai chiều với các hội; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội thành viên, các hội viên thông qua các hoạt động phản biện, hội đồng giám khảo hội thi, cuộc thi, hội thảo khoa học… tham gia các hoạt động vì sự phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp pháp lý, hoạt động từ thiện, nhân đạo...

Trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng có liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ; giáo dục và đào tạo; xây dựng đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức. Các hội thành viên tích cực tham gia với các sở, ngành trong các hoạt động chuyên ngành như: Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên… Vì vậy, số lượng, chất lượng hội viên, nhất là đội ngũ trí thức của tỉnh có bước phát triển đáng kể về số lượng, chất lượng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Bộ phận trí thức là cán bộ lãnh đạo đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai”. Qua đó, xác định rõ phạm vi, nội dung, phương pháp và cơ chế tài chính để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Huy động các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm của tỉnh tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản của các cấp, các ngành; tham gia thẩm định các đề án điều chỉnh quy hoạch chung các huyện, thị xã, thành phố; các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược phát triển Liên hiệp hội Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020; phản biện nhiều dự án đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường; làm thành viên của Hội đồng nghiệm thu các đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; tổ chức phản biện độc lập Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rau, hoa, quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia và thể hiện được chức năng tư vấn và phản biện trong các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, cũng như đóng góp ý kiến tại một số hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Đồng thời, đã và đang thuyết phục các ngành liên quan đặt hàng để triển khai hoạt động này ở tầm vĩ mô đối với các đề án, dự án quan trọng, liên quan nhiều tới lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhìn chung, các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp Hội được tỉnh và các ngành chức năng đánh giá cao.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG