03/10/2018 - Lượt xem: 257
Chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt kiến thức về văn bản pháp lý và trang bị kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động phát ngôn và định hướng, quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí.

Về nâng cao nhận thức đối với vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về việc chủ động phát huy vai trò thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện; xem báo chí, xuất bản là phương tiện truyền bá, phổ biến hữu hiệu những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vị thế, uy tín của các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trước nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận, tự giác trong thực hiện định hướng thông tin tuyên truyền trong các tin, bài của Đài Truyền thanh - Truyền hình và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, xã. Chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt kiến thức về văn bản pháp lý và trang bị kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động phát ngôn và định hướng, quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí.

Khắc phục biểu hiện sợ trách nhiệm, tình trạng né tránh, tiếp xúc với phóng viên, nhà báo của các cơ quan công quyền... Khai thác, sử dụng mặt tích cực của hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với việc xử lý kiên quyết đối với âm mưu, hoạt động lợi dụng báo chí, xuất bản để chống phá hệ thống chính trị.

Đối với cấp ủy, chính quyền và người đứng đấu các cơ quan, đơn vị trong huyện khi có những bài viết, thông tin báo chí, xuất bản phản ánh về đơn vị, địa phương mình, cần kịp thời phúc đáp trả lời báo chí với tinh thần cầu thị, tiếp thu những nội dung báo chí đề cập và cam kết khắc phục ngay; nếu có nội dung phản ánh không đúng cũng cần phản hồi ngay cho báo chí và công luận, đồng thời báo cáo về Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) để xem xét, có văn bản kiến nghị với các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý phát hành báo chí,
xuất bản.

Về nội dung hoạt động báo chí, xuất bản, chú trọng định hướng chính trị - tư tưởng, tính giáo dục, tính văn hóa, tính khoa học, tính chiến đấu của hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác đấu tranh,  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn huyện.

Hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của cấp ủy, chính quyền địa phương nói riêng về công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí, xuất bản, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả, coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, có động cơ trong sáng, đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên cả nước và địa bàn tỉnh, huyện; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực.

Đồng thời, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo; xây dựng đội ngũ người trực tiếp viết tin, bài phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình và các trang thông tin điện tử của huyện, xã, công tác viên của các báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.

Công tác lãnh đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn huyện.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp lý về báo chí, xuất bản trên nhằm phục vụ cho công tác quản lý báo chí, bảo đảm hành lang pháp lý cho đội ngũ phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên địa bàn, tạo môi trường dân chủ để thông tin báo chí phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý của huyện.

Giữ vững kỷ luật phát ngôn, các quy định về việc quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin của cơ quan công quyền; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm của cơ quan báo chí và các cá nhân liên quan. Triển khai thực hiện tốt quy định về việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Điểm nổi bật của ngôi chùa diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Phú Thiện: Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Trung Quốc

Thư Bác gởi ĐH các dân tộc thiểu số miền Nam-lời hiệu triệu trái tim

Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong kỹ nghệ ghè 2 mặt ở châu Á

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2323023350
THB741.26772.18
SGD17113.0217299.86
SEK2464.012526.03
SAR6195.446438.52
RUB367.98410.04
NOK2703.342788.07
MYR5584.265656.53
KWD76577.2379581.67
KRW19.3520.98
JPY216222.61
INR333.77346.86
HKD2958.223002.5
GBP29565.5929828.67
EUR26230.0226915.5
DKK3496.983606.58
CHF23693.223999.84
CAD1750717804.66
AUD16061.7116334.79
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG