The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đak Đoa: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ huyện
22/07/2020 - Lượt xem: 507
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đak Đoa đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện đạt và vượt 29/30 chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Kinh tế - xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%, quy mô kinh tế huyện tăng gấp 1,72 lần. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, còn 01 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Văn hóa - xã hội còn không ít bất cập, chất lượng nguồn nhân lực thấp; số hộ nghèo giảm nhanh, nhưng chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. An ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; tội phạm xã hội, tai nạn giao thông chưa được kéo giảm. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị chưa đồng bộ; năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung tích cực chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến và có thị trường tiêu thụ ổn định; phát triển nhanh lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Tạo ra giải pháp đột phá trong thu hút đầu vào các dự án khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, nhằm thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng thị trấn Đak Đoa theo các tiêu chí đô thị loại 4 và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai đồng bộ các tiêu chí Quốc gia về y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chủ động trong công tác y tế dự phòng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với duy trì, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách xã hội; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII biểu quyết thông qua các chỉ tiêu. Ảnh: N.Đ

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng sở chỉ huy thời chiến cấp huyện và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang. Thường xuyên chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị không để xảy ra các “điểm nóng”. Tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định của Đảng về vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện đồng bộ công tác tổ chức, cán bộ theo đúng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng gắn với xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, trung thực, trách nhiệm, gần dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm ở các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng, kiện toàn bộ máy các cơ quan Nhà nước thực sự kỷ cương, liêm chính, hành động, tôn trọng và phục vụ nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, làng theo các quy định của Trung ương, của tỉnh, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và sự đồng thuận trong toàn dân triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đề cao vai trò của lực lượng nòng cốt, cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và trong các tổ chức tôn giáo. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang cùng cấp. Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG