<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

07/06/2018 - Lượt xem: 605
Sau khi tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới theo chủ trương của Đảng, trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được một số kết quả tích cực.

Ông Kpuih Thun (giữa) người cả cuộc đời gắn bó với công tác bảo tồn và truyền dạy cồng chiêng được dân làng yêu quý. Ảnh GLO

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đng viên, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao năng lực và trình độ nhận thức, đánh giá để bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. Qua triển khai thực hiện, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, đặc trưng của văn học, nghệ thuật cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật thông qua các văn bản, pháp luật và cơ chế chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm xây dựng theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát huy vai trò của các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có văn hóa Cồng chiêng; đồng thời, tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển văn hóa Cồng chiêng. Chỉ đạo thành lập đội Cồng chiêng của huyện tại làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê vào năm 2017 làm cơ sở nhân rộng mô hình bảo tồn và phát huy không gian văn hóa Cồng chiêng trên địa bàn huyện. Tất cả các làng trong xã đều có đội Cồng chiêng, xã có 01 đội cồng chiêng gồm 30 người chuyên biểu diễn phục vụ các ngày lễ, hội của xã và từng giành được nhiều giải thưởng khi tham gia các chương trình do huyện tổ chức; phát hiện và nhân rộng điểm điển hình, như xã Ia Glai có 05 làng đồng bào dân tộc thiểu số, lưu giữ 23 bộ cồng chiêng. Quan tâm xây dựng các công trình văn hóa, sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa trong việc phục vụ, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của người dân. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà Rông cấp huyện, 02 nhà Rông làng (xã Ayun), 04 nhà văn hóa cấp xã và 102 nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố. Việc tăng nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa được huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, Chương trình 46-CTr/TU, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới và có tính chuyên nghiệp hơn. Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của người dân, xây dựng môi trường văn hóa, có tác dụng tích cực đối với việc hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, huyện có 01 đội văn nghệ thông tin lưu động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ ngành và 01 xe chuyên dụng cho công tác tuyên truyền. 154 bộ Cồng chiêng ở 93/123 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, 08 đội văn nghệ dân gian, 673 nghệ nhân tạc tượng trang trí nhà Rông, nhà Mồ, 1.763 nghệ nhân đánh Cồng Chiêng; 175 nghệ nhân biết đan lát, dệt thổ cẩm; 11 nghệ nhân biết đánh đàn Tơrưng và có 12 người biết hát khan.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG