The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chư Pưh: Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội
23/06/2020 - Lượt xem: 88
Trong quý II năm 2020, Huyện ủy Chư Pưh luôn bám sát chương trình, kế hoạch đề ra và yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực.

Huyện đã có nhiều chủ trương, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tái cơ cấu nông nghiệp, tạo sự đột phá về phát triển kinh tế trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển Nông hội, Hợp tác xã, sản phẩm OCOP để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kêu gọi đầu tư liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo tổ chức Hội thảo trực tuyến về các giải pháp phát triển sản phẩm OCOP, Hội thảo trực tuyến về các giải pháp phát triển hợp tác xã, Nông hội trên địa bàn huyện Chư Pưh để cán bộ, hội viên, đoàn thanh niên và nhân dân nắm bắt triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm, hợp tác xã nông nghiệp và mô hình nông hội giai đoạn 2020-2025. Phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ 03 Hợp tác xã điểm chuẩn bị các điều kiện  để tổ chức Đại hội thành viên. Đến nay đã có 15 sản phẩm sẵn có và 02 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2020.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 6,4%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,03%, công nghiệp xây dựng tăng 9,48%, dịch vụ tăng 8,23%. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đến nay 21.022 ha, đạt 64,6% kế hoạch, tăng 11,5% so với cùng kỳ, năng suất, sản lượng đều đạt so với kế hoạch đề ra; phê duyệt phương án, dự án và kế hoạch triển khai chương trình tái canh cây cà phê. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, không còn xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc là 62.303 con, đạt 87,2 % so với kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ; gia cầm 66.884 con, đạt 97,2% so với kế hoạch 2020; các trang trại tiếp tục mở rộng tái đàn vật nuôi sau dịch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Ia Dreng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được chỉ đạo triển khai quyết liệt; thực hiện tốt việc kê khai đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng; tập trung tuyên truyền, vận động, kiểm tra, rà soát lập danh sách các hộ dân đăng ký diện tích trong quy hoạch và ngoài quy hoạch năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác tài nguyên môi trường; giải quyết 215 hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 62,41%, đạt 20,44% về số hồ sơ, đạt 7,63% về diện tích; 88 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, đạt 71% với cùng kỳ; 07 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đạt 87,5% so với cùng kỳ; 198 hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, đạt 76,45% so với cùng kỳ; 44 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 74% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường nội thị, đường liên xã và hệ thống kênh mương còn lại của công trình Hồ thủy lợi Plei Thơ Ga đảm bảo tiến độ; đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 5 công trình có ảnh hưởng tới 72 hộ dân, với kinh phí 2,360 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tương đối ổn định, giá trị công nghiệp-xây dựng cơ bản (giá so sánh năm 2010) ước đạt 505,294 tỷ đồng, đạt 45,35% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 3,46%, các sản phẩm chủ yếu gồm đá xây dựng, may mặc, bê tông đúc sẵn...; khối lượng vận chuyển hàng hóa 298,6 nghìn tấn, đạt trên 58%, tăng 2,19% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 130.435 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn được tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp, giải pháp ngay từ đầu năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước đến ngày 27/5/2020 là 100,995 tỷ đồng, đạt 29,36% kế hoạch tỉnh, đạt 28,58% kế hoạch huyện; trong đó thu trên địa bàn (không tính kết dư chuyển nguồn) 7,231 tỷ đồng, đạt 18,93% kế hoạch tỉnh, đạt 16,34% so với nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Pưh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: N.Đ

Giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo vệ sinh sát khuẩn trường lớp để học sinh đi học trở lại theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc khung chương trình học tập giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2019-2020. Công tác khám chữa bệnh được quan tâm, tổng số lần khám bệnh là 13.860 lượt người, tuy nhiên số người điều trị nội trú thấp, với 968 bệnh nhân. Hoạt động thông tin, tuyên truyền bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn các biện pháp dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Công tác lao động, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Triển khai thực hiện hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác xóa đói giảm nghèo được chỉ đạo kịp thời,  triển khai tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, triển khai xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng 07 nhà ở cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khan.

Thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng vụ Mùa đạt năng suất, hiệu quả cao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; tiếp tục thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với công ty Đồng Giao, Nafoods, dâu tằm tơ Mang Yang, Đông Nam dược Gia Lai. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án cây có múi, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng; đề án phát triển Hồ Thủy lợi Plei Thơ Ga sau khi đưa vào sử dụng; triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển cây trông chủ lực, phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP. Thực hiện đúng quy trình về giao nhiệm vụ thu thuế năm 2020 cho các đơn vị, sớm báo cáo dự kiến huyện thu, tỉnh giao để chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 sát đúng với tình hình địa phương; việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị năm 2020 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải đảm bảo nguyên tắc, quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho; bố trí ngân sách dự phòng theo đúng luật định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; ngành Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2019-2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt chất lượng cao. Thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm sát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG