The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ayun Pa: Quan tâm công tác dân vận của hệ thống chính trị
07/07/2020 - Lượt xem: 447
Những năm qua, xác định công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đã chuyển biến tích cực; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Chỉ đạo Ban Dân vận Thị ủy và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình phối hợp về công tác dân vận. Hằng năm, Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện ký kết chương trình công tác phối hợp với Ban Dân vận Thị uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, tạo điều kiện cho các cơ quan, đoàn thể thị xã tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã triển khai tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giúp đoàn viên, hội viên thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế. Chỉ đạo Ban Dân vận Thị ủy, Mặt trận và các đoàn thể thị xã hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận cho khối dân vận các xã, phường, tổ dân vận thôn, tổ dân phố.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đã có nhiều nỗ lực, tích cực đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; tích cực vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, điển hìn như việc triển khai mô hình quyên góp, ủng hộ 1.000 đồng/người/ngày trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn thị xã, xây dựng Quỹ Khuyến học Nay Der, vận động “Quỹ vì người nghèo” để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Kết quả đến nay 4/4 xã của thị xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh phát biểu ý kiến khi làm việc với Đoàn công tác kiểm tra về thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ảnh: N.V

Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực triển khai Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị. Trong 10 năm, Mặt trận Tổ quốc thị xã và xã, phường tổ chức giám sát 73 cuộc, trong đó: Mặt trận Tổ quốc thị xã 14 cuộc, Mặt trận Tổ quốc xã, phường 59 cuộc, riêng các đoàn thể chính trị xã hội 19 cuộc. Phối hợp với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và các ban Hội đồng nhân dân thị xã giám sát 37 cuộc. Tổ chức phản biện 22 dự thảo, trong đó: Phản biện 09 dự thảo về báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tham gia phản biện 13 văn bản dự thảo, chuyên đề.

Công tác dân vận chính quyền và của lực lượng vũ trang có những chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, thị xã đã tiếp 454 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tiếp nhận 166 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, đã giải quyết đạt 100% tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến cơ sở. Chỉ số năng lực cạnh tranh của thị xã đứng thứ ba toàn tỉnh. Bộ phận một cửa từ thị xã đến xã, phường hoạt động hiệu quả, hoạt động của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được phát huy. Từ vị trí cuối cùng trong 17 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính vào năm 2015, trong 03 năm 2016, 2017, 2019 thị xã Ayun Pa đã nổ lực vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính của cấp huyện và là địa phương duy nhất được xếp loại tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn thị xã vẫn còn những khó khăn, vướng mắc đó là: Phong trào thi đua dân vận khéo và mô hình “Dân vận khéo” ở một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ. Phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa thường xuyên, nên kết quả đạt được chưa cao...

Qua triển khai thực hiện công tác dân vận, Thị ủy Ayun Pa rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: Một là, cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền là yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác dân vận nói chung. Hai là, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải hướng về cơ sở, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng của mình và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ từ thực tiễn, gắn với chăm lo, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của Nhân dân. Ba là, cần làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong nắm tình hình và triển khai công tác dân vận. Phát huy tốt vai trò, tính tích cực, chủ động của cơ quan dân vận trong công tác tham mưu cấp ủy đảng về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng công tác xây dựng tổ chức, xây dựng lực lượng cốt cán. Bốn là, cán bộ làm công tác dân vận phải biết kết hợp hài hòa giữa vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân để dân được biết, được bàn, theo đó dân làm và dân kiểm tra giám sát; sơ kết để rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến và xây dựng phong trào. Năm là, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Thành phố Pleiku lập lại trật tự đô thị

Gia Lai: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa

Gia Lai: Kiểm soát chặt người và phương tiện tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ tư

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG