The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. An Khê: Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững
02/08/2020 - Lượt xem: 285
Những năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê phát triển ổn định và tương đối toàn diện; nông, lâm nghiệp chuyển dịch bước đầu theo hướng sản xuất tập trung các vùng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao.

Giá trị trung bình ngành nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 598,8 tỷ đồng/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân là 2,7%/năm; đến cuối năm 2020, giá trị ngành (theo giá hiện hành) ước đạt 1.233 tỷ đồng, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên toàn địa bàn thị xã 12.353,46 ha; giai đoạn 2015 -2019, tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm đạt 9.310 ha; đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng 9.576 ha (vượt 2,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn của thị xã theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh, loại cây trồng của địa phương có lợi thế, có tính cạnh tranh gắn với hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng, phát triển các hợp tác xã, mô hình hợp tác, mô hình “Nông hội“ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là đối với cây rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu..., đồng thời xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định; đã từng bước chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư, hình thành trang trại vừa và nhỏ. Công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai thường xuyên, không để xảy ra các loại dịch bệnh phát sinh thành dịch trên diện rộng. Sản lượng thủy sản bình quân hàng năm đạt 170,08 tấn/năm; một số mô hình nuôi cá lồng bước đầu hình thành và phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích đất lâm nghiệp và trồng rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 21,50%, tăng 1,74% so với năm 2015. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng được chỉ đạo thường xuyên; công tác trồng cây phân tán được đẩy mạnh. Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với 3.315,24 ha (trong đó, rừng phòng hộ là 182,09 ha; rừng sản xuất là 3.133,15ha).

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An, thị xã An Khê giới thiệu sản phẩm với Đoàn Công tác của tỉnh. Ảnh: N.Đ

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Tập trung huy động các nguồn lực, phát huy nội lực của địa phương và vai trò chủ thể của nhân dân để hỗ trợ, đầu tư xây dựng, trọng tâm là quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất, đầu tư phát triển hạ tầng, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp... Đến cuối năm 2018, thị xã có 05/05 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã có 02 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao (xã Thành An và xã Cửu An); đồng thời, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã, đến cuối năm 2018 đã hoàn thành xây dựng làng nông thôn mới tại làng Pờ Nang – xã Tú An với tổng kinh phí thực hiện là 1.394,707 triệu đồng; trong năm 2020, cơ bản hoàn thành xây dựng làng nông thôn mới làng Pốt - xã Song An, làng Nhoi, làng Hòa Bình - xã Tú An. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các làng thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, tập trung hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất theo hướng liên kết, nhằm từng bước giảm nghèo bền vững.

Tổ chức ký kết với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc khảo sát, tư vấn, hỗ trợ thị xã trong triển khai tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Đồng thời, hợp tác với Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp xây dựng Đề cương dự toán Quy hoạch phát triển nông nghiệp thị xã An Khê đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thời gian đến, thị xã tiếp tục triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ và tăng hiệu quả sử dụng đất đai, năng suất lao động theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông sản trong điều kiện biến đổi khí hậu và môi trường cạnh tranh. Theo đó chú trọng hai khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn: (1) Đổi mới mạnh mẽ quan hệ sản xuất nông nghiệp, nông thôn thông qua phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã hiệu quả theo chiều sâu và đạt quy mô hợp tác xã toàn xã tại 05 xã và phường An Bình, phường Ngô Mây…; xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các nông sản chủ lực. Cải thiện mối quan hệ, tạo liên kết bền vững cùng có lợi giữa nông dân mà đại diện là các hợp tác xã nông nghiệp với các nhà máy, doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu trên địa bàn. (2) Nâng cao hơn nữa kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng năng lực quản lý, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, khai thác hiệu quả các công trình thủy nông theo hướng đa mục tiêu kết hợp cải thiện môi trường cảnh quan; tiếp tục đầu tư mở rộng hợp lý, cứng hóa hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Thực hiện quy hoạch, xây dựng, phát triển các vùng chuyên canh rau, hoa, cây ăn trái, cây dược liệu; chú trọng khâu sơ chế, chế biến nông sản… gắn với khai thác hiệu quả, bền vững Nhãn hiệu Chứng nhận Rau An Khê – Gia Lai; từng bước đầu tư phát triển, xây dựng thương hiệu trên các nhóm sản phẩm đặc trưng vùng chuyên canh, thúc đẩy xây dựng sản phẩm chủ lực, thế mạnh của mỗi xã, phường (OCOP) gắn với du lịch nông nghiệp sinh thái. Đẩy mạnh chăn nuôi, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp, phát triển chăn nuôi công nghiệp, khuyến khích hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi lớn, nâng cao chất lượng đàn gia súc gia cầm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng theo hướng nâng cao hiệu quả rừng trồng với phát triển kinh tế vườn rừng; quản lý, khai thác bền vững tài nguyên rừng gắn với nâng cao chất lượng che phủ rừng, coi rừng là tác nhân quan trọng hàng đầu phục hồi môi trường cảnh quan và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Hoàn thành kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn, chiếm, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả đối với diện tích rừng sau thu hồi không để tái lấn, chiếm đặc biệt chú trọng, bảo vệ, phát triển diện tích rừng thông cảnh quan xã Cửu An, Song An và khu vực đầu đèo An Khê.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG