<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

30/04/2018 - Lượt xem: 202
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chương trình số 46-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong những năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã quan tâm lãnh đạo phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội, trong đó có hoạt động văn học nghệ thuật, bước đầu tạo được sự chuyển biến nhận thức tích cực về lĩnh vực này. Trung tâm Văn hoá - Thể thao thị xã được thành lập và đi vào hoạt động đạt được một số kết quả khá tốt, chăm lo phát triển phong trào văn hoá quần chúng nói chung, văn học, nghệ thuật nói riêng. Đồng thời có sự đầu tư cơ bản về các điều kiện cần thiết, mặt khác đã thực hiện chủ trương xã hội hoá ở một số lĩnh vực văn học nghệ thuật, nên đời sống văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn thị xã đã có sự chuyển biến tốt. 

Hoạt động văn học, nghệ thuật bảo đảm được tính định hướng chính trị,  trong sáng tác, có sự tìm tòi sáng tạo, phát hiện những đề tài lịch sử, cách mạng, những nhân tố mới trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời đấu tranh lên án cái xấu, tiêu cực trong lối sống, đạo đức của một bộ phận xã hội. Lực lượng sáng tác văn học, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc... trên địa bàn thị xã tiếp tục phát triển. Nhiều tác giả, tác phẩm được giới thiệu trên các báo, tạp chí, tập san, nguyệt san và xuất bản do Hội văn học nghệ thuật tỉnh và Trung ương phát hành. Một số tác giả văn học, nghệ thuật ở An Khê nhận giải thưởng sáng tác cấp tỉnh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và quốc gia; tham gia triển lãm cấp tỉnh về ảnh nghệ thuật, hội hoạ và thi ảnh quốc tế. Thị xã đã có nhiều thành viên tham gia Hội văn học nghệ thuật Gia Lai ở các chuyên ngành: Âm nhạc, nhiếp ảnh, Hội họa, văn học.

Ngành văn hoá - thông tin đã nỗ lực sưu tầm một số tác phẩm văn học dân gian, tập hợp, in ấn, giới thiệu. Nhiều tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật của giới sáng tác ở An Khê đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, đã chú trọng thực hiện việc sưu tầm, phục chế một số hiện vật về phong trào nông dân Tây Sơn để trưng bày tại Bảo tàng Tây Sơn thượng đạo ... Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển khá đa dạng, phong phú, chất lượng ngày càng tốt hơn, không chỉ các thể loại mới mà còn chú trọng bảo tồn, phát triển vốn văn hoá, nghệ thuật dân gian, dân tộc bản địa, đáp ứng yêu cầu sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hoá cho nhiều công chúng trong cộng đồng. Các hoạt động văn hóa dân gian ở vùng dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn và phát huy.

Bộ Công chiêng được trưng bày tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê - Nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời

Có thể khẳng định, các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn thị xã có bước phát triển ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn. Số lượng các tác phẩm đạt giải thưởng khu vực, quốc gia và quốc tế tăng lên, đặc biệt ở lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật. Hoạt động sáng tác, phổ biến, quảng bá tác phẩm phong phú hơn cùng với sự phát triển các phương tiện truyền thông. Các hoạt động phong trào có bước phát triển ổn định, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đội ngũ sáng tác từng bước được trẻ hóa, có năng lực và tâm huyết. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể được triển khai tích cực. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật được quan tâm, đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực, thành tựu nói trên, lĩnh vực văn học nghệ thuật ở An Khê còn những khuyết điểm, yếu kém, như:  Các cấp ủy chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật, quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật trên địa bàn chưa sâu sát; thiếu sự đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và kinh phí hoạt động chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hoá nói chung và lực lượng sáng tác còn hạn chế, việc phối kết hợp giữa các ngành chức năng liên quan chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Tính năng động, sáng tạo của cơ quan tham mưu chuyên ngành chưa cao, còn rập khuôn, máy móc. Hoạt động văn học, nghệ thuật chưa có sự đỡ đầu tích cực, việc giới thiệu tác giả, tác phẩm còn hạn chế, chưa trở thành hoạt động thường xuyên; thiếu sự, động viên, khuyến khích sáng tạo, thu hút lực lượng tham gia sáng tác.

Đây là những hạn chế, khuyết điểm cần được Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến để hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Phố núi hân hoan đón chào năm mới

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523245
THB716.52746.41
SGD17025.4817211.42
SEK2542.162606.16
SAR6170.56412.62
RUB348.68388.53
NOK2673.072756.86
MYR5608.685681.29
KWD76432.3479431.35
KRW20.3721.01
JPY211.19219.45
INR325.99338.78
HKD2936.112980.07
GBP29966.3630233.1
EUR26310.0726967.28
DKK3486.863596.16
CHF23200.1723500.5
CAD17378.0917567.88
AUD16587.9316769.1
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi nâng ngạch 2018
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG