The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. [Infographic]

Tiến độ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025

5/15/2020 4:42:27 PM
ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ
TỔNG SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI TỔNG SỐ
ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI
957 46 46 25 18 7 886 275 611

 

TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ 2020 -2025

(đến thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2020)

TT

ĐẢNG BỘ SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ THEO ĐIỀU LỆ ĐẢNG
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI
1 Đảng bộ Thị xã An khê 48 3 3 1 1   44 10  34
2 Đảng bộ Thị xã Ayun Pa 42 2 2 1 1   39 38 1
3 Đảng bộ Huyện Chư Prông 60 1 1 2 2   57 9 48
4 Đảng bộ Huyện Chư Pưh 39 3 3 1 1 35  25 10
5 Đảng bộ Huyện Đăk Pơ 37 3 3 1 1   33   33
6 Đảng bộ Huyện Đức Cơ 40 3 3 1   1 36  4 32
7 Đảng bộ Huyện Ia Pa 36 3 3 1 1 32  2 30
8 Đảng bộ Huyện Kông Chro 48 2 2 1 1   45  16 29
9 Đảng bộ Huyện Chư Păh 48 2 2 1 1   45  11 34
10 Đảng bộ Huyện Chư Sê 51 2 2 2 2   47 47  
11 Đảng bộ Huyện Đăk Đoa 51 2 2 1 1   48 23 25
12 Đảng bộ Huyện Ia Grai 47 2 2 2   2 43 13 30
13 Đảng bộ Huyện Kbang 53 3 3 1 1   49 7 42
14 Đảng bộ Huyện Mang Yang 38 2 2 1 1 35  11 24
15 Đảng bộ Huyện Phú Thiện 38 2 2 1 1   35  33 2
16 Đảng bộ Huyện Krông Pa 44 2 2 1   1 41 1 40
17 Đảng bộ Thành phố Pleiku 65 3 3 2 2   60  6 54
18 Đảng bộ Công an tỉnh 27 1 1 1 1   25 1 24
19 Đảng bộ Quân sự tỉnh 5 1 1     4   4
20 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 15 1 1   14  3 11
21 Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 125 3 3 3 3   119 15 104
  TỔNG 957 46 46 25 18 7 886 275 611

 Ghi chú:

- Giảm 04 tổ chức cơ sở đảng (Chi bộ Chi Cục thuế của 03 huyện: Ia Pa, Phú Thiện và Ayun Pa, ĐUK sáp nhập 01)

- Huyện Ia Pa giảm 02 (CB phòng Dân tộc và CB TTGDTX).

ĐẠI HỘI CẤP HUYỆN
TỔNG SỐ ĐẢNG BỘ CẤP HUYỆN
ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ
TỔNG SỐ
ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI
21 1 0 1 2 0 2 18 0 18

 

TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ 2020 -2025

(đến thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2020)

TT

ĐẢNG BỘ ĐẢNG BỘ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ THEO ĐIỀU LỆ ĐẢNG
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI
1 Đảng bộ Thị xã An khê 1             1   1
2 Đảng bộ Thị xã Ayun Pa 1             1   1
3 Đảng bộ Huyện Chư Prông 1             1   1
4 Đảng bộ Huyện Chư Pưh 1             1   1
5 Đảng bộ Huyện Đăk Pơ 1             1   1
6 Đảng bộ Huyện Đức Cơ 1             1   1
7 Đảng bộ Huyện Ia Pa 1             1   1
8 Đảng bộ Huyện Kông Chro 1             1   1
9 Đảng bộ Huyện Chư Păh 1             1   1
10 Đảng bộ Huyện Chư Sê 1             1   1
11 Đảng bộ Huyện Đăk Đoa 1       1    1      
12 Đảng bộ Huyện Ia Grai 1             1   1
13 Đảng bộ Huyện Kbang 1             1   1
14 Đảng bộ Huyện Mang Yang 1             1   1
15 Đảng bộ Huyện Phú Thiện 1 1   1            
16 Đảng bộ Huyện Krông Pa 1             1   1
17 Đảng bộ Thành phố Pleiku 1       1   1      
18 Đảng bộ Công an tỉnh 1             1   1
19 Đảng bộ Quân sự tỉnh 1             1   1
20 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 1           1   1
21 Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 1             1   1
TỔNG 21 1   1 2   2 18   18

 

LÊN ĐẦU TRANG