<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 08-TT/TU 31/8/2018 Thông tri về Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
Số 07-TT/TU 05/4/2018 Thông tri về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Số 06-TT/TU 09/02/2018 Thông tri về công tác của hội luật gia các cấp
Số 05-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 04-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 03-TT/TU 06/10/2016 Thông tri về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số 19-TT/TU 26/02/2014 Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014-2015
Số 20-TT/TU 03/3/2014 Thông tri của Ban Thường vụ về kê khai tài sản
Số 22-TT/TU 08/4/2014 Thông tri về thu ngân sách
Số 23-TT/TU 19/6/2014 Thông tri về việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù
LÊN ĐẦU TRANG