<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 12-CV/HĐ Ngày 04/01/2019 Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018
03-CV/HĐ 26/11/2018 Công văn triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức hạng III và thi chuyên viên chính năm 2018
Danh sách cán bộ, công chức được triệu tập dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018
Chuyên đề 6: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam
Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức
Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
Chuyên đề 3: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác Xây dựng đảng và công tác cán bộ hiện nay
Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Câu hỏi thi trắc nghiệm Văn thư Lưu trữ
Câu hỏi thi trắc nghiệm Kế toán
Câu hỏi thi trắc nghiệm Chuyên viên
Câu hỏi thi trắc nghiệm Chuyên viên chính
Danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức hạng III năm 2018
LÊN ĐẦU TRANG