<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Danh sách công chức được triệu tập dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2017
Số 06-CV/HĐ 29/11/2017 Công văn triệu tập cán bộ, công chức tham dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ và tin học
Số 04-QĐ/HĐ 14/11/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
Số 03-QĐ/HĐ 14/11/2017 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2017
Số 01-KH/HĐ 14/11/2017 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
LÊN ĐẦU TRANG