The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện công tác dân số trong tình hình mới
16/07/2018 - Lượt xem: 1226
Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng có liên quan chú trọng công tác tham mưu, để tiếp tục tuyên truyền vận động và thực hiện mục tiêu giảm sinh để đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh ổn định, bền vững.

Ảnh minh họa (nguồn THGL)

Từ nay đến năm 2030: các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác tuyên truyền vận động để thực hiện tốt việc giảm mức sinh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị. 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của cơ quan, đơn vị đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 73,5% vào năm 2020; 80% vào năm 2030. Tỉ lệ đoàn viên thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn đạt 90%.

Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị hiểu rõ việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chương trình, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường phối hợp các cấp, các ngành có liên quan, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng phòng, ban và các tổ chức đoàn thể để thực hiện các mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sổng văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sổng vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần chú ý đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhằm đẩy mạnh chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số phát triển, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện các mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bổ. chất lượng dân số và phát huy lợi thế dân số vàng, từng bước thích ứng với già hóa dân sổ để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên truyền thông đại chúng về dân số và phát triển theo hướng chủ động nâng cao chất lượng dân số và phát triển, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp.

Tiểp tục thực hiện cuộc tuyên truyền vận động mỗi cặp vợ chồng nên có đủ 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn, vùng dân tộc.

Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, nêu cao vai trò và vị thế của cán bộ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tuyên truvền “cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức”. Tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động về lựa chọn giới tính khi sinh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phong trào mọi cán bộ thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng họp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Nâng cao hiệu lực quản lý, tổ chức thực hiện chính sách dân số. Nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách dân số, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ người dân, triển khai toàn diện nội dung của công tác dân số.

Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng có liên quan cần rà soát các quy định về chính sách dân số để làm tốt công tác tham mưu; đồng thời đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân sổ, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tồ chức thực hiện chính sách dân số, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ người dân, triển khai toàn diện nội dung của công tác dân số.

Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu về công tác dân số tập trung lãnh đạo thực hiện thanh tra chuyên ngành dân số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Ngăn ngừa, xử lý nghiêm việc lạm dụng khoa học- công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi nhằm nâng cao chất lượng dân số, tránh mất cân bằng giới tính khi sinh, phá thai tuổi vị thành niên thanh niên, già hóa dân số ... Khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp, tạo môi trường thân thiện với người cao tuổi.

Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tích cực làm tổt công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện việc chuẩn đoán sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về dân số và phát triển, nhất là các vấn đề mới, chú trọng về cơ cấu, chất lượng phân bổ dân số và lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển từng ngành, từng lĩnh vực, từng vùng...

Kiện toàn tố chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số. Các cấp ủy làm công tác Y tế kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, phù hợp giai đoạn, chuyên nghiệp, hiệu quả; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đồng thời thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất. Tham mưu cho Ủy Ban nhân dân tỉnh có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm để nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển. Đưa nội dung, dân số và phát triển vào chương trình đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân. Triển khai thực hiện đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thống nhất dùng chung đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG