The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế
23/10/2016 - Lượt xem: 697
Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, qua 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực.

Nhận thức về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được nâng lên, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được ban hành tương đối đầy đủ, các yếu tố nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường dần được hình thành. Thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện theo hướng khuyến khích sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau. Từng bước công bố, công khai quỹ đất, quy hoạch đất đai của nhà nước để các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm xây dựng, lựa chọn các dự án đầu tư thích hợp. Mặt khác, tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong việc giao đất, cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư. Nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã được tỉnh cho thuê đất để triển khai dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp của tỉnh.

Khuyến khích liên kết hỗn hợp giữa sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, làm cho chế độ cổ phần, sở hữu hỗn hợp trở thành hình thức sở hữu chủ yếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, cổ phần hóa theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện phát triển với nền kinh tế thị trường. Trong 10 năm qua, tỉnh đã và đang triển khai thực hiện cổ phần hóa 06 doanh nghiệp, tuyên bố phá sản 02 doanh nghiệp, giải thể 01 doanh nghiệp và có 11 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu đang thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở cung cấp các dịch vụ công ích về quản lý bảo vệ rừng và phát triển các ngành nghề kinh doanh khác. Hoàn thiện các chính sách về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan đối với các loại tài sản (trí tuệ, tài sản vật chất, tài sản cổ phiếu, tài sản nợ); bảo hộ các quyền lợi hợp pháp. Tập trung tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng, bảo vệ thương hiệu, xác lập quyền, khai thác, phát triển giá trị thương mại và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Các chính sách về phân bổ nguồn lực được thực hiện theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển. Các nguồn lực xã hội được phân bổ theo cơ chế thị trường và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo đảm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh. Vốn đầu tư nhà nước được tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công quan trọng, trong 5 năm qua, đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng 495 km các đoạn Quốc lộ, 108,3 km đường tỉnh, 230,3 km đường huyện, 200 km đường trục xã, hơn 630 km đường giao thông nông thôn; Cảng hàng không Pleiku được nâng cấp 3C lên 4C. Hệ thống thương mại phát triển, theo hướng văn minh, hiện đại, đến nay có 87 chợ, 13 siêu thị, 286 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; hạ tầng đô thị triển khai đúng quy hoạch, không gian của thành phố Pleiku được mở rộng và hiện đại hơn. 

Quan tâm đến các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các địa phương. Nhiều chương trình dự án đầu tư cho các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn như chương trình 135, chương trình nông thông mới, chương trình đầu tư cho các huyện nghèo… Hằng năm phấn đấu giảm tỷ lệ hỗ nghèo trên 5% tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh là Kbang, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro. Chính sách phân phối và phân phối lại phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động, doanh nghiệp và bảo đảm lợi ích quốc gia. Các nhà doanh nghiệp kinh tế tư nhân đã cơ bản xoá bỏ tâm lý mặc cảm, thiếu tự tin và cởi mở hơn trong tiếp xúc, trao đổi thông tin, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động của một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê

Chú trọng phân phối lại qua phúc lợi xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm đời sống, ít nhất là ở mức trung bình của xã hội, cho các đối tượng chính sách. Ðổi mới cơ chế phân bổ chi ngân sách cho phát triển xã hội, củng cố và mở rộng hơn nữa hệ thống an sinh xã hội. Hạ tầng văn hóa, xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách vừa bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện công bằng xã hội. Công tác quản lý điều hành ngân sách, lập dự toán chi ngân sách thực hiện đúng quy định; các nhiệm vụ chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí triển khai tích cực.

Hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế tiếp tục được đổi mới, phát triển và nâng cao, môi trường pháp lý cơ bản đã từng bước được hoàn thiện, tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Nhiều dự án có quy mô, diện tích đất sử dụng lớn và hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực quan trọng, chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông công cộng, dịch vụ đô thị... đã được tỉnh đẩy mạnh triển khai và đạt được nhiều kết quả tốt. Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã tin tưởng vào đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước mạnh dạn đầu tư kinh doanh những dự án có quy mô lớn, mang tính ổn định lâu dài. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển mạnh, năm 2008 trên địa bàn tỉnh có 2.070 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký kinh doanh gần 9.730 tỷ đồng, bình quân đạt 4,7 tỷ đồng/doanh nghiệp. Đến nay, số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đăng ký trên địa bàn tỉnh là 3.450 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký khoảng 17.900 tỷ đồng (bình quân đạt 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp). Các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, cổ phần hóa theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không ngừng nâng cao. Bước đầu đã xuất hiện một số tập đoàn kinh tế mạnh trên địa bàn tỉnh kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động không chỉ trong phạm vi nội, ngoại tỉnh mà còn mở rộng ra cả thị trường nước ngoài. Nhiều dự án có quy mô khá lớn đã và đang được triển khai đầu tư trên địa bàn, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm thay đổi rõ nét theo hướng hiện đại bộ mặt đô thị thành phố Pleiku và các khu vực nông thôn.

Các chính sách, quy định của Nhà nước hiện hành đã được cụ thể hoá nhằm tạo thể chế thuận lợi để phát triển cho các loại hình doanh nghiệp, đã được xem là một nhiệm vụ có tính thường xuyên của các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh. Hiện nay, kinh tế tư nhân đã thực sự được đối xử bình đẳng như các thành phần kinh tế khác trong nhiều lĩnh vực của xã hội; được tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác với các thành phần kinh tế khác kể cả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các quy hoạch ngành đã được tỉnh quan tâm triển khai xây dựng, trong đó có một số quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai, quy hoạch cây cao su, quy hoạch công nghiệp, quy hoạch thương mại, quy hoạch các đô thị (thành phố Pleiku, các thị xã An Khê, Ayun Pa, các thị trấn…); quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn; quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu; quy hoạch phát triển thủy sản; quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp… đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án đầu tư; nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng, xây dựng thuỷ điện đã được triển khai thực hiện trên địa bàn, tạo bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG