The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế
03/10/2018 - Lượt xem: 467
Đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 30.150 hộ kinh doanh cá thể. Kinh tế trang trại phát triển khá về chất lượng; có khoảng 667 trang trại, trong đó có 624 trang trại trồng trọt, 43 trang trại chăn nuôi. Doanh thu bình quân của các trang trại đạt trên 01 tỷ đồng/năm (trang trại chăn nuôi đạt trên 02 tỷ đồng/năm).

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Kết quả phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, về phát triển doanh nghiệp: Cuối tháng 6 năm 2017, toàn tỉnh có 3.787 doanh nghiệp đăng ký với tổng vốn đăng ký khoảng 83.975 tỷ đồng, bình quân đạt 22,17 tỷ đồng/doanh nghiệp. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết, có 678 doanh nghiệp được thành lập mới, với vốn đăng ký 3.613 tỷ đồng, bình quân đạt 5,32 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tính chung trên địa bàn tỉnh hiện có 4.465 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có khoảng 3.410 doanh nghiệp đang hoạt động; có trên 75.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế tập thể: Sau một năm thực hiện Nghị quyết, có 77 hợp tác xã thành lập mới. Đến nay toàn tỉnh có 165 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 16.048 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.650 lao động. Ngoài ra, còn có 719 tổ hợp tác với 6.912 thành viên.

Về phát triển hộ kinh doanh cá thể và kinh tế trang trại: Đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 30.150 hộ kinh doanh cá thể. Kinh tế trang trại phát triển khá về chất lượng; có khoảng 667 trang trại, trong đó có 624 trang trại trồng trọt, 43 trang trại chăn nuôi. Doanh thu bình quân của các trang trại đạt trên 01 tỷ đồng/năm (trang trại chăn nuôi đạt trên 02 tỷ đồng/năm).

Môi trường đầu tư kinh doanh luôn được tiếp tục quan tâm chỉ đạo để cải thiện. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 của tỉnh đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên, tăng 03 bậc so với năm 2016; điểm tổng hợp đạt 60,91 điểm, tăng 3,49 điểm so với năm 2016. Theo công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của tỉnh đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố, với chỉ số trung bình đạt 73,68, giảm 25 bậc so với năm 2016 và đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên. Tỉnh đã rà soát, phân tích đánh giá cụ thể từng tiêu chí, các mặt yếu kém của từng sở, ngành, địa phương để chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo Nghị quyết 19/NQ-CP. Về lĩnh vực khởi sự kinh doanh, thời gian thực hiện thủ tục thành lập mới doanh nghiệp là 1,33 ngày làm việc (thời gian quy định là 03 ngày).

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trung bình 0,98 ngày (thời gian quy định là 03 ngày).

Về thời gian cấp phép đầu tư, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 ngày (thời gian quy định là 05 ngày).

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh 21 ngày (thời gian quy định là 35 ngày)

Về lĩnh vực thuế, thời gian mua hóa đơn VAT, in hóa đơn VAT: Kết quả thực hiện 01 - 02 ngày (giảm 08 ngày so với mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP).

Thời gian nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trước bạ: Kết quả thực hiện 03 ngày (giảm 08 ngày so với mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP).

Về lĩnh vực Hải quan: Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đảm bảo còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu (bằng mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP).

Về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo duy trì việc thực hiện thời gian giao dịch nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm (bằng mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP); giảm bớt 32 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục hành chính.

Về lĩnh vực cấp phép xây dựng: Tổng thời gian cấp phép xây dựng trên thực tế (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng) là 57 ngày, giảm 06 ngày so với Nghị quyết 19/NQ-CP.

Về thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất được rút ngắn còn không quá 12 ngày (giảm 03 ngày so với thời gian quy định).

Về tiếp cận điện năng: Tổng thời gian giải quyết thủ tục tiếp cận được rút xuống còn 26 ngày (giảm 9 ngày so với Nghị quyết 19/NQ-CP).

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương cấp huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong năm 2017, thành lập mới 16 hội doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; trong 6 tháng đầu năm 2018, các chi hội đã tích cực triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; làm cầu nối giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với chính quyền địa phương.

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương chỉ được phép tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo nội dung, danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các trường hợp thực sự cần thiết, phát sinh ngoài danh sách (nếu có) phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường tính kết nối và tạo tính lan tỏa để phát triển các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế hoạch phát triển doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020.

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để hỗ trợ, quản lý hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đang triển khai các bước thủ tục thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đăng ký thực hiện các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các vị trí khác trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình khuyến công; chương trình xúc tiến thương mại; hỗ trợ nâng cao nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thông qua các lớp đào tạo do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức…

Hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hình thành và được triển khai. Những năm gần đây, với sự hợp tác giữa các hiệp hội doanh nghiệp, các đoàn thể... phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, hội viên, các tầng lớp nhân dân được phát động, hỗ trợ và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tổ chức Ngày hội Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp 2017, tổ chức chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” lần thứ I - năm 2016 với 13 đề án đăng ký tham gia; hiện tiếp tục phát động và triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” lần thứ II - năm 2017.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp và kết nối hỗ trợ các ý tưởng, kết quả đã lựa chọn được 30 ý tưởng/kế hoạch kinh doanh (trong tổng số 142 ý tưởng/kế hoạch) vào chung khảo.

Về hoạt động đào tạo khởi nghiệp, trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cho 60 học viên là thanh niên, phụ nữ tham gia các lớp đào tạo về khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét để phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn; ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch… để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG