29/05/2018 - Lượt xem: 426
Nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1003/KH-UBND, ngày 17/5/2018 về Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và một số định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch cũng nhằm thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh Gia Lai.

Trong đó, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu cụ thể đó là tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công. Nâng cao hiệu quả và tính bền vững của đầu tư công. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm trên 90%. Tiếp tục thu hút tối đa và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, mở rộng các hình thức đầu tư.

Bên cạnh đó, xác định rõ vai trò và định hướng đầu tư công theo nguồn vốn và các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025; phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP), GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-202đã đề ra (phấn đấu tốc độ tăng GRDP hằng năm đạt 7,5% trở lên, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,8 triệu đồng/người).

Tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt

Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-202 và định hướng đến năm 2025 phải tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa rộng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-202 của tỉnh.

Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và vốn từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước: Ưu tiên vốn đầu tư công xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội về giao thông, nông nghiệp, hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới và các dự án giảm nghèo bền vững. Kết cấu hạ tầng về thông tin, phát triển mạnh hệ thống thủy lợi và phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ đã được đầu tư trên địa bàn. Ưu tiên vốn đầu tư công xây dựng các công trình đường liên huyện nhằm tạo động lực, hiệu ứng lan tỏa bứt quá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đầu tư để phát triển hạ tầng nông thôn, bảo đảm tất cả các xã, làng, thôn có đường giao thông kiên cố đi lại cả mùa mưa và mùa nắng, có hệ thống hạ tầng thiết yếu. Bố trí đủ vốn và giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, sớm phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi.

Trong đó, bố trí vốn phải quán triệt nguyên tắc ưu tiên sử dụng vốn ngân sách như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế; tiếp tục ưu tiên vốn đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.  Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức PPP để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục…

Đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: chủ động xây dựng kế hoạch vận động, tiếp cận với các nhà tài trợ, nhất là các tổ chức tài chính quốc tế như ADB, WB..Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tập trung đầu tư cho các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp của các thành phần kinh tế như xây dựng cơ sở chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là các dự án sản xuất sử dụng nhiều lao động; trồng rừng nguyên liệu tập trung, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả; các dự án phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản; các dự án đầu tư xã hội hóa trong các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; vốn đối ứng cho các dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho vay lại; cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp nước, nhà ở xã hội…

Đối với nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước: Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức đối tác công tư (PPP): Tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức PPP để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng.

Các nhóm giải pháp thực hiện

Để thực hiện tốt việc cơ cấu đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề ra các nhóm giải pháp thực hiện được chia làm 02 giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện theo hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục đầu tư không cần thiết; rút ngắn quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư công. Quản lý hiệu quả vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công.

Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp hoặc triển khai thực hiện vượt quá khả năng cân đối nguồn vốn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc bố trí vốn cho từng dự án cụ thể. Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đã được quy định. Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công, giảm tỷ trọng đầu tư nhà nước, tăng tỷ trọng đầu tư các thành phần kinh tế.

Tăng cường công tác giám sát đầu tư, giám sát chất lượng công trình và khai thác sử dụng công trình sau đầu tư; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình xây dựng để phát huy tính năng sử dụng, duy trì độ bền vững và bảo đảm cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, rà soát, kiện toàn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; chú trọng tăng cường, bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và đạo đức công vụ; kịp thời thay thế cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhóm giải pháp định hướng đến năm 2025 cũng đưa ra 06 giải pháp trong đó tập trung chủ yếu vào nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết giữa các địa phương trong tỉnh để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG