The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kbang: Tích cực hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn
12/08/2016 - Lượt xem: 887
Trong 5 năm qua, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành của huyện Kbang triển khai thực hiện đúng hướng, chất lượng và hiệu quả, từng bước cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã cụ thể hóa bằng Chương trình số 31-CTr/TU ngày 23/4/2012  thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 27/6/2012 để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho nhà đầu tư. Chú trọng đầu tư và nâng cao cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư để phát triển.

Trong 5 năm qua, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành của huyện Kbang triển khai thực hiện đúng hướng, chất lượng và hiệu quả, từng bước cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân luôn bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển của huyện, cũng như trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt cơ chế đối thoại, lấy ý kiến của doanh nhân trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, chủ trương phát triển kinh tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan chức năng, công chức, viên chức nhà nước với doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cấp hành pháp luật, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tham gia cùng với chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 5 năm qua, các doanh nhân và doanh nghiệp đã hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo... Tiêu biểu như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Lợi Gia Lai - chi nhánh Kbang...

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển lực lượng doanh nhân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động, trong đó tập trung vào chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng đứng chân trên địa bàn huyện đạt 1.020 tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân hằng năm đạt 20,13%.

Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ  phần tư nhân; gắn việc phát triển doanh nghiệp với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân. Trong 5 năm qua, đã kết nạp được 21 đảng viên trong công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; thành lập mới 04 công đoàn cơ sở (nâng tổng số công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân lên 07 công đoàn); thành lập 01 chi bộ Đảng trực thuộc Huyện ủy trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Lợi Gia Lai - Chi nhánh Kbang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ nên vốn còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo hình thức tự phát, chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số doanh nghiệp chưa tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, chưa thực hiện nghiêm túc chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động…

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Kbang tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp trong công tác thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập Hội Doanh nghiệp huyện để tăng cường tiềm lực, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoa Mai

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG