06/03/2014 - Lượt xem: 1786
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2007 đến 2011, toàn tỉnh đã giảm được 39.977 hộ nghèo, trong đó giai đoạn 2007 - 2010 (theo tiêu chí cũ) giảm 28.980 hộ nghèo từ 27,22% xuống còn 10,8%; giai đoạn 2011 - 2013 (theo tiêu chí mới) giảm được 26.028 hộ nghèo; từ 27,56 năm 2011 xuống còn 17,23% năm 2013. Trung bình hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 4%.

Ảnh minh họa (internet)

Phong trào xóa đói giảm nghèo đã được xã hội hóa, thu hút được sự tham gia của toàn xã hội. Đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã nghèo được nâng lên rõ rệt. Các nguồn lực xã hội phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo được huy động ngày càng nhiều và đa dạng với nhiều hình thức. Các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo gắn với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; hướng dẫn cách thức làm ăn, chuyển đổi tập quán canh tác lạc hậu; thực hiện các chính sách trợ giúp về bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và các chính sách an sinh xã hội khác đã được các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện. Hệ thống các chính sách, cơ chế, giải pháp giảm nghèo đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành nghề, tạo việc làm tại chỗ và có thu nhập ổn định cho các đối tượng là người yếu thế trong xã hội, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

Việc triển khai khai các chương trình, chính sách giảm nghèo khá đồng bộ, với trên 5.000 tỷ đồng đầu tư, cụ thể:

Cho vay tín dụng ưu đãi: Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động, huy động mọi nguồn vốn, đồng thời tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất: 132.503 hộ, dư nợ đến 31/12/2013 hơn 1.020 tỷ đồng, trong đó số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số dư nợ 47.059 hộ. Cho vay giải quyết việc làm: Số dư nợ đến 31/12/2013 là 72,36 tỷ đồng. Số lao động được giải quyết việc làm 15.010 hộ, trong đó số lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn 2.401 hộ,  chiếm tỷ lệ 16% . Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Số hộ được vay 50.506 hộ, số dư nợ đến 31/12/2013 là 606,12 tỷ đồng, trong đó số hộ  người đồng bào dân tộc thiểu số được vay 2.410 hộ. Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/QĐ-TTg, doanh số cho vay 30,8 tỷ đồng với 6.394 hộ được vay; dư nợ đến 31/12/2013 là 25,34 tỷ đồng với 5.266 hộ dư nợ. Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ: Doanh số cho vay 80,56 tỷ đồng với  10.070 hộ được vay, số dư nợ đến 31/12/2013 là 80,04 tỷ đồng. trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay 8.456 hộ.

Hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo, khuyến nông, lâm, ngư: Đã xây dựng 211 mô hình khuyến nông, lâm, ngư nghiệp cho 2.800 lượt người với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức sản xuất, quản lý để tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Về chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo: Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm luôn được các cấp, các ngành quan tâm; giai đoạn (2007 - 2013), đã đào tạo nghề cho 94.241 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 37.214 người (chiếm 39,5%), người nghèo 18.597 người (chiếm 19,7%), với tổng kinh phí hơn 22,8 tỷ đồng. Đa số lao động nghèo sau khi học nghề xong đã nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để áp dụng vào thực tế sản xuất.

Chương trình định canh, định cư: Công tác định canh, định cư đến nay đã cơ bản ổn định cuộc sống cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2007 đến 2013 đã triển khai định canh định cư tập trung 06 điểm cho 425 hộ, định canh định cư xen ghép 2.410 hộ với tổng kinh phí hơn 78 tỷ đồng (đạt 36% so với đề án).

Chương trình 135: Tổng vốn được phân bổ từ năm 2007 đến 2011 là 781,84 tỷ đồng; trong đó: Hỗ trợ phát triển sản xuất 119,54 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng 489,2 tỷ đồng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng 34,92 tỷ đồng, hỗ trợ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật 76 tỷ đồng, trung tâm cụm xã 34,2 tỷ đồng, duy tu bảo dưỡng các công trình 25,5 tỷ đồng…

Thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá và các mặt hàng cấp không thu tiền: Tổng kinh phí được phân bổ từ 2007 - 2013 theo Quyết định 168/2001/QĐ-TTg là 316,46 tỷ đồng; kinh phí được phân bổ từ 2010 - 2013 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg là 106,89 tỷ đồng để cấp phát các mặt hàng thiết yếu như muối, dầu hỏa, giống cây trồng, phân bón… Việc thực hiện chương trình trợ giá, trợ cước, cấp không thu tiền các mặt hàng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến đúng đối tượng góp phần hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

Chính sách đất đai, nhà ở, nước sinh hoạt theo Quyết định 132, 134 của Thủ tướng Chính phủ: Các địa phương đã tổ chức triển khai đảm bảo đúng mục tiêu chương trình đặt ra, cơ bản đã giải quyết một phần khó khăn về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện hơn 467,8 tỷ đồng; đã giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hơn 12.000 hộ; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hơn 2.620 hộ, hỗ trợ nhà ở cho gần 19.400 hộ, xây dựng 1.211 công trình nước sinh hoạt tập trung.

Hỗ trợ người nghèo về giáo dục và y tế, gồm: Về giáo dục đào tạo: Các chương trình, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư; tổng kinh phí hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú gần 180 tỷ đồng. Chính sách về y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: Đã củng cố mạng lưới y tế từ cấp tỉnh, huyện đến xã, phường, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng qua các năm, đã cấp 3.721.509 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 1.243 tỷ đồng.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 134,167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh có 30.287 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí hơn 208 tỷ đồng.

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số: Tổng kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo từ 2007 đến 2013 hơn 10,55 tỷ đồng. Đã trợ giúp 14.285 vụ việc, trong đó có 1.984 đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã tháo gỡ những vướng mắc của nhân dân, đặc biệt là người nghèo trong việc thực hiện chính sách pháp luật, làm chuyển biến về nhận thức của người nghèo, góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

Nâng cao năng lực giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số: Hằng năm, tỉnh đã tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, cán bộ thôn, làng, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn trong công tác giảm nghèo. 

Giao khoán rừng cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 304/2005/QĐ-TTg: Đã đã giao, khoán bảo vệ gần 45.000 ha rừng cho 1.746 hộ.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết về chương trình giảm nghèo bền vững vẫn còn những hạn chế, đó là:  Việc giảm nghèo chưa thật sự bền vững; nguy cơ tái nghèo cao. Hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số chiểm tỷ lệ cao (năm 2013) có 44.269 hộ, chiếm tỷ lệ 82,92% trong tổng số hộ nghèo và chiếm tỷ lệ 35,67% trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ở vùng sâu, vùng xa chất lượng giáo dục và đào tạo tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân; vẫn còn tỷ lệ nhất định người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Việc tạo việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự bền vững, tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh còn trên 1,6%, khu vực thành thị chiếm 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người GDP còn thấp so với cả nước (2011 đạt 19,5 triệu đồng bằng 72,% so với bình quân đầu người cả nước). Việc đầu tư một số chương trình thiếu tập trung, còn dàn trải, nhất là về cơ sở hạ tầng, một số công trình có quy mô không phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, hiệu quả sử dụng thấp.      

Nguyên nhân của tồn tại đó là xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh còn thấp so với cả nước; trình độ dân trí của người dân còn thấp, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; tập quán sản xuất còn lạc hậu. Công tác quản lý Nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp người nghèo ở một số địa phương triển khai còn chậm. Nguồn lực thực hiện chính sách xã hội còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước.

 

Nguyễn Tất Đồng3/10/2014 9:25:28 AM

dongnt@dksoft.com.vn

Tin hay

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB750.75782.07
SGD16915.5717100.31
SEK2362.052421.52
SAR6171.846414
RUB361.25402.54
NOK2490.032568.08
MYR5514.635586.02
KWD76347.9679343.65
KRW19.1720.7
JPY212.61219.8
INR325.49338.26
HKD2937.232981.21
GBP29716.3929980.9
EUR25682.3426453.66
DKK3404.073510.77
CHF23302.1923698.45
CAD17521.4417819.4
AUD15715.4515982.69
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG