The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
07/10/2016 - Lượt xem: 941
Những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thủ tục, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Kịp thời cải cách bộ máy hành chính nhà nước theo đúng quy định của Trung ương. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai thực hiện tại các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. 100% các cơ quan hành chính ở tỉnh đã xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 90% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, mạng lưới kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị đang ngày càng mở rộng, hình thành cơ sở dữ liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp luôn được tỉnh chú trọng; số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm tăng 10%, các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai kịp thời. Đã thành thành lập Hội đồng xúc tiến đầu tư; ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Định kỳ 6 tháng các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt, việc bố trí nguồn lực còn hạn chế. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Việc công bố, công khai các quy định về thủ tục hành chính mới chưa kịp thời. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính chưa cao. Một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn chồng chéo; nội dung phân cấp chưa đảm bảo quyền chủ động gắn với trách nhiệm của từng cấp. Một số cơ quan, đơn vị chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; việc xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 còn lúng túng, thụ động, thiếu đồng bộ dẫn đến kết quả giải quyết công việc chưa đảm bảo yêu cầu. Môi trường kinh doanh của tỉnh vẫn chưa thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư còn yếu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm và nằm trong nhóm trung bình của cả nước. Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, chưa xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, sức cạnh tranh thấp, đây là thách thức lớn khi bước vào hội nhập kinh tế quốc tế.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành trên cơ sở vừa tích cực, chủ động, linh hoạt và sáng tạo, trong đó cải cách hành chính là tiền đề, là cơ sở để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, ngày 01 tháng 7 năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/Tu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo mục tiêu đề ra, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đến năm 2020, bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80%; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nằm trong nhóm khá của cả nước (nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu).

Trên cơ sở mục tiêu đã xác định, Đảng bộ tỉnh đã bàn và đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, cá nhân trong việc triển khai thực hiện. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện đúng và đầy đủ, công khai các quy định; rà soát, hoàn thiện mô hình “một cửa”; “một cửa liên thông”. Đổi mới căn bản phương thức quản lý, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra trên nguyên tắc hành chính phục vụ, hỗ trợ, xem người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư nhằm đổi mới quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông, xây dựng, điện, thuế, hải quan, tư pháp… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng như của các doanh nghiệp trên địa bàn…

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG