The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ đạt trên 50%
04/12/2018 - Lượt xem: 449
Trong những năm qua, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển ổn định và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân cao, góp phần vào tốc độ tăng trưởng GRDP, đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, như: Mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020:  Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng GRDP của tỉnh chiếm 28,9%. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng đạt 8,49%/năm (trong đó: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp đạt 8,14%/năm). Giai đoạn 2021 - 2030: Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng GRDP của tỉnh chiếm trên 30% (trong đó: Tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm trên 60% trong cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp - xây dựng). Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 8,5%/năm (trong đó: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp đạt từ 8% đến 8,5%/năm). Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ đạt trên 50% (hiện nay tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ là 30%).  

Để đạt các mục tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhóm giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến, đó là:

Một là, phân bổ không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp:  Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp; chú trọng xác định các vùng nguyên liệu phù hợp cho từng loại cây trồng, vật nuôi, các vùng có tiềm năng điện mặt trời, điện gió để từ đó có chính sách hỗ trợ, ưu tiên đầu tư cho phù hợp. Đẩy mạnh chuyển dịch các ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động, tác động xấu đến môi trường sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu có chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xu thế phát triển mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hai là, phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên: Từ nay đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển mạnh một số nhóm ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế, như: Chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, thủy điện), sản xuất vật liệu không nung, công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Giai đoạn 2030 - 2045, định hướng ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp, như: Công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học.

 

Công nhân thi công nhà máy nước An Khê

Ba là, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuân lợi cho phát triển công nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Trung ương và của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng số lượng và chất lượng thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền và các sở, ngành với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các dự án cần khuyến khích đầu tư và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn được tiếp cận và vay các nguồn tài chính, tín dụng ưu đãi (kể cả vốn vay từ nước ngoài).

Bốn là, phát triển doanh nghiệp công nghiệp: Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thu hút nhà đầu tư có chọn lọc, trong đó ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực và có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, thân thiện với môi trường. Chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn nước ngoài đến khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh ưu tiên phát triển, nhất là công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế tạo và tự động hóa phục vụ phát triển nông nghiệp tại tỉnh.

Năm là, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức để người dân, đặc biệt là lao động nông thôn nắm được chủ trương đào tạo nghề. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp về tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh. Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề lớn trong nước để từng bước tạo nguồn nhân lực công nghiệp có khả năng tiếp cận công nghệ sản xuất mới. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo phúc lợi xã hội cho người lao động trong lĩnh vực công nghiệp.

Sáu là, quan tâm bố trí ngân sách hoặc huy động các nguồn tài trợ khác để ưu tiên phát triển và chuyển giao công nghệ đối với các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng, thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung công nghệ số. Khuyến khích các doanh nghiệp hình thành quỹ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong các doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong doanh. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức hoạt động khoa học - công nghệ công lập theo hướng tự chủ tài chính. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khoa học - công nghệ trong công nghiệp.

Bảy là, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý về môi trường trên địa bàn tỉnh, kiên quyết không chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường cách xa các khu dân cư. Tăng cường triển khai chương trình sản xuất sạch tại các doanh nghiệp. Đối với các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tập trung, cần nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, xây dựng giải pháp xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt để hạn chế nhiễm bẩn nguồn nước mặt; đồng thời, phải xây dựng hệ thống xử lý môi trường đồng bộ với đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG