The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
11/10/2017 - Lượt xem: 983
Ngày 02/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương) cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Theo đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được giao, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, như sau: Việc phân bổ phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh, ngành, lĩnh vực, địa phương, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân bổ vốn phải đảm bảo tuân thủ các quy định. Bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án; đồng thời, có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách, các chương trình mục tiêu, làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án được bố trí vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh theo đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn bổ sung từ các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, thực hiện thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020, như sau: Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi các khoản ứng trước. Không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2014. Bố trí vốn đối ứng cho dự án theo quyết định phê duyệt có phần vốn đối ứng của các huyện, thị xã, thành phố; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, mới được bố trí cho các dự án khởi công mới.

Hữu Long

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG