The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Ban hành kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo
31/10/2019 - Lượt xem: 274
Nhằm cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định ban hành kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá đúng thực trạng và khẩn trương có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với những tồn tại, hạn chế để cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính; các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra phải khả thi, sát với quy định đạt điểm các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Đề án, Kế hoạch xác định Chỉ số Cải cách hành chính và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ triển khai hằng năm. Các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính của tỉnh phải tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của tỉnh đảm bảo đúng thời gian; nội dung kế hoạch phải xác định đầy đủ 6 nội dung cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ; kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ trong Kế hoạch phải cụ thể, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết mốc thời gian hoàn thành trong năm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đạt 100%. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm.

Ảnh minh họa

 

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, định kỳ hằng quý, báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính) về Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm cải thiện thứ hạng từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số Cải cách hành chính được xác định trong Đề án Chỉ số Cải cách hành chính. Định kỳ hàng quý tổng hợp, lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này vào báo cáo cải cách hành chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thấy bất cập, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ đã giao thì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Lam Giang

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG