The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: 10 năm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
25/10/2016 - Lượt xem: 1132
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được nâng lên, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được ban hành tương đối đầy đủ, các yếu tố nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường dần được hình thành.

gia-lai-dieu-chinh-quy-hoach-xay-dung-tp-pleiku

Ảnh: GLO

Thể chế kinh tế thị trường mà Đảng và nhà nước đặt ra đã thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói, giảm nghèo; từng bước làm cho mọi thành viên xã hội đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường... giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế; đồng thời, theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện theo hướng khuyến khích sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau.

 Khẳng định đất đai là sở hữu của toàn dân mà đại diện là nhà nước; đảm bảo, tôn trọng quyền của người sử dụng đất theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương tiến hành rà soát lại diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích để có biện pháp thu hồi hoặc đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi nhằm tạo quỹ đất cho việc phát triển nông - lâm nghiệp, công nghiệp và cơ sở hạ tầng; từng bước công bố, công khai quỹ đất, quy hoạch đất đai của nhà nước để các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm xây dựng, lựa chọn các dự án đầu tư thích hợp. Mặt khác, tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong việc giao đất, cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư. Nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã được tỉnh cho thuê đất để triển khai dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp của tỉnh.

Phát triển nền kinh tế bao gồm nhiều thành phần: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Khuyến khích liên kết hỗn hợp giữa sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, làm cho chế độ cổ phần, sở hữu hỗn hợp trở thành hình thức sở hữu chủ yếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, cổ phần hóa theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện phát triển với nền kinh tế thị trường.

Hoàn thiện các chính sách về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan đối với các loại tài sản (trí tuệ, tài sản vật chất, tài sản cổ phiếu, tài sản nợ); bảo hộ các quyền lợi hợp pháp. Tập trung tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng, bảo vệ thương hiệu, xác lập quyền, khai thác, phát triển giá trị thương mại và bảo vệ tài sản trí tuệ. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhằm phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Thông qua các dự án đã nâng cao nhận thức của các tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng, bảo vệ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, hàng hoá từ đó nâng cao chất lượng, tăng giá trị gia tăng trong sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp, giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương.

Các chính sách về phân bổ nguồn lực được thực hiện theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển. Các nguồn lực xã hội được phân bổ theo cơ chế thị trường và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo đảm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vốn đầu tư nhà nước được tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công quan trọng. Kết quả hệ thống kết cấu hạ tầng trong 5 năm qua đã phát triển mạnh; hạ tầng điện phát triển nhanh; hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được đầu tư theo quy hoạch; hệ thống cấp nước được cải thiện; Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn triển khai đạt hiệu quả. Hệ thống thương mại phát triển, theo hướng văn minh, hiện đại; hạ tầng thông tin truyền thông phát triển nhanh; hạ tầng đô thị triển khai đúng quy hoạch, không gian của thành phố Pleiku được mở rộng và hiện đại hơn. 

Quan tâm đến các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các địa phương. Nhiều chương trình dự án đầu tư cho các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn như chương trình 135, chương trình nông thông mới, chương trình đầu tư cho các huyện nghèo… Hằng năm phấn đấu giảm tỷ lệ hỗ nghèo trên 5% tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh là Kbang, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro.

Chính sách phân phối và phân phối lại phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động, doanh nghiệp và bảo đảm lợi ích quốc gia. Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tin tưởng vào đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước mạnh dạn đầu tư kinh doanh những dự án có quy mô lớn, mang tính ổn định, lâu dài. Các nhà doanh nghiệp kinh tế tư nhân đã cơ bản xoá bỏ tâm lý mặc cảm, thiếu tự tin và cởi mở hơn trong tiếp xúc, trao đổi thông tin, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước.

Chú trọng phân phối lại qua phúc lợi xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm đời sống, ít nhất là ở mức trung bình của xã hội, cho các đối tượng chính sách. Ðổi mới cơ chế phân bổ chi ngân sách cho phát triển xã hội, củng cố và mở rộng hơn nữa hệ thống an sinh xã hội. Hạ tầng văn hóa, xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa.

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách vừa bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện công bằng xã hội. Công tác quản lý điều hành ngân sách, lập dự toán chi ngân sách thực hiện đúng quy định; các nhiệm vụ chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí triển khai tích cực.

Môi trường pháp lý cơ bản đã từng bước được hoàn thiện, tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Cùng với việc ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Đầu tư năm 2005 và các Luật quản lý chuyên ngành khác, kinh tế tư nhân đã thật sự được bình đẳng trong việc hưởng thụ các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhiều dự án có quy mô, diện tích đất sử dụng lớn và hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực quan trọng, chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông công cộng, dịch vụ đô thị... đã được tỉnh đẩy mạnh triển khai và đạt được nhiều kết quả tốt. Năm 2014, với việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, khung khổ pháp lý về đầu tư, kinh doanh tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục, quy trình và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế được tự do kinh doanh tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm; cắt giảm đáng kể các điều kiện kinh doanh không cần thiết. 

Các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các cấp, các ngành đã có sự thay đổi cơ bản về cách thức làm việc với doanh nghiệp, thực sự coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã tin tưởng vào đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước mạnh dạn đầu tư kinh doanh những dự án có quy mô lớn, mang tính ổn định lâu dài. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển mạnh, năm 2008 trên địa bàn tỉnh có 2.070 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký kinh doanh gần 9.730 tỷ đồng, bình quân đạt 4,7 tỷ đồng/doanh nghiệp. Đến nay, số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đăng ký trên địa bàn tỉnh là 3.450 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký khoảng 17.900 tỷ đồng (bình quân đạt 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp). Các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, cổ phần hóa theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không ngừng nâng cao. Bước đầu đã xuất hiện một số tập đoàn kinh tế mạnh trên địa bàn tỉnh kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động không chỉ trong phạm vi nội, ngoại tỉnh mà còn mở rộng ra cả thị trường nước ngoài. Nhiều dự án có quy mô khá lớn đã và đang được triển khai đầu tư trên địa bàn, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm thay đổi rõ nét theo hướng hiện đại bộ mặt đô thị thành phố Pleiku và các khu vực nông thôn.

 Công tác triển khai, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo sự bình đẳng đối với tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Các chính sách, quy định của Nhà nước hiện hành đã được cụ thể hoá nhằm tạo thể chế thuận lợi để phát triển cho các loại hình doanh nghiệp, đã được xem là một nhiệm vụ có tính thường xuyên của các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh. Hiện nay, kinh tế tư nhân đã thực sự được đối xử bình đẳng như các thành phần kinh tế khác trong nhiều lĩnh vực của xã hội; được tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác với các thành phần kinh tế khác kể cả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các quy hoạch ngành đã được tỉnh quan tâm triển khai xây dựng, trong đó có một số quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai, quy hoạch cây cao su, quy hoạch công nghiệp, quy hoạch thương mại, quy hoạch các đô thị (thành phố Pleiku, các thị xã An Khê, Ayun Pa, các thị trấn…); quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn; quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu; quy hoạch phát triển thủy sản; quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp… đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án đầu tư; nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng, xây dựng thuỷ điện đã được triển khai thực hiện trên địa bàn, tạo bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG