The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
07/11/2016 - Lượt xem: 777
Để tạo sự chuyển biến, thống nhất về nhận thức, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành về chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, tỉnh Gia Lai đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả quan trọng.

Triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, khóa XI; Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, khóa XI về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công; đồng thời, ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 về chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ.

Hệ thống các trường THPT trên địa bàn tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo. Ảnh: Thanh Nhật

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có sự chuyển biến, thống nhất về nội dung, tinh thần của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; từ đó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được tỉnh và địa phương giao trong cung ứng dịch vụ công.

Việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hành động về đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đã nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện nhiệm vụ, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa dịch vụ nhằm cùng với nguồn lực nhà nước từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và  đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, hằng năm ngân sách nhà nước đảm bảo tiền lương và các khoản có tính chất lương của số biên chế có mặt (trong tổng số biên chế được giao), trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung kinh phí để thực hiện các dịch vụ công do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Từ khi được giao quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh chủ động hơn trong điều hành, quản lý chi tiêu tài chính, thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, sáng tạo của người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; công khai, minh bạch trong tổ chức sắp xếp bộ máy phù hợp nhiệm vụ được giao. Một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của tỉnh đã chủ động liên doanh liên kết, mở rộng dịch vụ, tăng quy mô, chất lượng chuyên môn phục vụ, đổi mới trang thiết bị, góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của người dân và xã hội.

Năm 2011: Tổng số đơn vị sự nghiệp công: 127 đơn vị. Trong đó: Số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 26 đơn vị. Số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động: 43 đơn vị. Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 58 đơn vị. Tổng chi ngân sách: 2.186.639 triệu đồng.

Thu nhập bình quân 01 người/năm: Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động: 1,87 triệu đồng. Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 2,29 triệu đồng.

Đến năm 2015: Tổng số đơn vị sự nghiệp công: 348 đơn vị. Trong đó: Số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 28 đơn vị. Số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động: 69 đơn vị. Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 251 đơn vị. Tổng chi ngân sách:      3.662.658 triệu đồng.

Thu nhập bình quân 1 người/năm: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động: 1,49 triệu đồng. Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 2,35 triệu đồng.

Về tổ chức bộ máy: Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Tính đến năm 2015, các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực y tế: 41 đơn vị. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 174 đơn vị. Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 03 đơn vị. Lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch: 12 đơn vị. Lĩnh vực dạy nghề: 03 đơn vị.

Thời gian qua, các địa phương đã thay đổi phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, chuyển việc giao dự toán ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập sang ký hợp đồng trong công việc thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, giao nhiệm vụ cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp thực hiện cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách như: Muối Iốt, giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG