The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đến năm 2030, vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh
25/10/2017 - Lượt xem: 702
Đó là mục tiêu cụ thể được đề ra trong Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa mới ban hành.

Theo đánh giá, qua 30 năm đổi mới, kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các cấp, các ngành của tỉnh ngày càng đầy đủ hơn; kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài của tỉnh phát triển khá, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, toàn tỉnh có trên 3.900 doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng gấp 6,7 lần về số lượng và gấp 31,8 lần vốn đăng ký thực hiện so với năm 2002. Kinh tế tập thể được quan tâm đổi mới, toàn tỉnh có 105 hợp tác xã đăng ký hoạt động, bình quân hằng năm có khoảng 05 hợp tác xã được thành lập mới; riêng 9 tháng đầu năm 2017 có 24 hợp tác xã được thành lập mới. Toàn tỉnh có khoảng 719 tổ hợp tác, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện và phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng. Các quyền và nghĩa vụ về tài sản được thể chế hóa tương đối đầy đủ. Việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện theo phương án được phê duyệt. Các yếu tố thị trường và các loại thị trường của tỉnh được hình thành đồng bộ hơn, gắn kết với thị trường trong nước, khu vực và thế giới. Hầu hết các loại giá hàng hóa, dịch vụ được xác lập theo cơ chế thị trường. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện và thông thoáng; quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được bảo đảm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh được mở rộng. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực của tỉnh ngày càng phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã chú trọng kết hợp giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội cho người dân tham gia và nhận được thành quả từ quá trình phát triển kinh tế. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, hoạt động của các cấp chính quyền trong tỉnh từng bước được đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng kể, tuy nhiên, tỉnh chưa tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là trong huy động, phân bổ các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế, năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp. Việc điều tra, nghiên cứu thị trường trong nước và thế giới chưa nhiều, chủ yếu do doanh nghiệp thực hiện; công tác dự báo thị trường tiêu thụ chưa sát, chưa lường hết được các biến động thị trường và những khó khăn nảy sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhất là các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Ngành nông nghiệp phát triển chưa sâu, ngành công nghiệp chế biến tuy có lợi thế về nguồn nguyên liệu nhưng chi phí đầu tư, chi phí sản xuất còn cao nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư; các ngành dịch vụ, du lịch còn chậm phát triển. Một số loại thị trường ở tỉnh chậm hình thành và phát triển, giá cả một số mặt hàng thiết yếu chưa được xác lập thật sự theo cơ chế thị trường. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường. Đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Cơ chế phân công, phân cấp còn bất cập, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn bị buông lỏng.

Mục tiêu đề ra trong Chương trình là đến năm 2020: Xây dựng các cơ chế, chính sách đảm bảo cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi. Đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đến năm 2030, vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Tỉnh ủy đã đề ra một số nhóm giải pháp để thực hiện, như: Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG